kalba

 1. Ona Tijūnėlienė

  Straipsnis Antanas Smetona – gimtosios kalbos puoselėtojas

  Santrauka. Straipsnyje pateikiama mokslinė informacija apie Antano Smetonos tautinės savimonės formavimosi ištakas, jo pastangas išsaugoti gimtąją kalbą kaip tautos gyvasties pagrindą, konkrečią veiklą XX a. pirmajame dešimtmetyje. Atskleidžiama, kad „Vilties“ laikraštyje paskelbtuose savo...
 2. Tautvydas Vėželis

  Straipsnis Žmogaus („Da-sein“) esmės samprata Heideggerio laiške „Apie humanizmą“

  Santrauka. Straipsnyje įvairiais aspektais nagrinėjama žmogaus (Da-sein), turinčio ekstatišką santykį su būties atvertimi, samprata, kuri išplėtojama Heideggerio laiške Apie humanizmą. Parodoma, kaip, reaguodamas į Sartre’o egzistencialistinės filosofijos iššūkį, filosofas ne tik atskleidžia...
 3. Inga Bartkienė

  Straipsnis Filosofinė kalba kaip meno kūrinys

  Santrauka. Straipsnyje aptariamos patyrimo išraiškos galimybės filosofinėje kalboje, kurios poveikis atskleidžiamas lyginant ją su meno kūriniu remiantis kai kuriais meninės patirties bruožais. Apibūnami ir analizuojami požymiai, leidžiantys kalbą įvardyti kaip „svarią“ ir priešpriešinti ją...
 4. Jelena Simonova

  Straipsnis Kalbos ir kalbėjimo problema struktūralistinėje koncepcijoje ir fenomenologinėje filosofijoje

  Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami kalbos ir kalbėjimo teorinio atskyrimo bei jų sąsajų argumentai pasitelkus dvi perspektyvas – struktūralistinę, išdėstytą Ferdinando de Saussure’o Bendrosios lingvistikos kurso paskaitų konspekte, ir fenomenologinės filosofijos perspektyvą, kuriai atstovauja...
Grįžti