suvokimas

  1. Raimonda Simanaitienė

    Straipsnis Dailės kūrinio „meninio vaizdo“ samprata: apibrėžtys ir suvokimo kaita

    Santrauka. Meno kūrinių esmę ir savitumą atskleidžianti meninio vaizdo kategorija mokslininkų interpretuojama gana plačiai. Ši sąvoka kildinama iš antikos – Platono ir Aristotelio – mokymo, vėliau ją išsamiai plėtojo Hegelio epochos mąstytojai. Estetikos bei filosofijos atstovai meniniu vaizdu...
  2. Andrius Tamoševičius

    Straipsnis Pasaulio kūno paradigma M. Merleau-Ponty fenomenologijoje ir dzen mąstymo tradicijoje

    Santrauka. Straipsnis skirtas komparatyvistinės filosofijos problematikai. Jame sugretindami įtakingo prancūzų fenomenologo Maurice’o Merleau-Ponty ir dzenbudistines filosofines idėjas sieksime įrodyti, kad racionalizuotai Vakarų metafizikai būdinga skirtis tarp subjekto ir objekto gali būti...
Grįžti