tikėjimas

  1. Tomas Kiauka

    Straipsnis Tarp tikėjimo ir proto: protestantiškoji teologija modernybės laikais

    Santrauka: Pasiremiant iškiliausių protestantiškosios teologijos atstovų Schleiermacherio, Bartho, Bultmanno, Tillicho teologijos konceptais, nagrinėjamas proto ir tikėjimo santykis, nuo XIX a. išryškėjęs kaip esminė krikščionybės ir modernybės santykio problema. Atsižvelgiant į istorinį ir...
  2. Stanislovas Mostauskis

    Straipsnis Lietuviškieji Algio Uždavinio tradicionalizmo kontekstai: istorijos ir ontologijos sampynos

    Santrauka: Straipsnis skirtas žymaus lietuvių civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos atstovo, kultūrologo ir menotyrininko Algio Uždavinio pasirinktiems mokslinių tyrimų aspektams aptarti. Didžiausias dėmesys sutelktas į pasaulėžiūrines jo mąstymo ir pasaulio suvokimo prielaidas...