• Bibliografinis aprašas: Antanas Andrijauskas, Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, ISBN 978-9955-868-75-0.
  • Recenzentai: Algis Mickūnas, Audrius Beinorius, Valdas Jaskūnas.
  • Institucinė prieskyra: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Santrauka. Monografija yra originalus tarpdalykinis veikalas, kuriame autorius lyginamuoju aspektu žvelgia į didingą indų civilizaciją kaip joje išsikristalizavusių kultūros, estetikos ir meno formų savitumą. Tai – didžiulę Hindustano pusiasalio geografinę erdvę aprėpiantis tekstas, kuriame pagrindinis dėmesys sutelkiamas į tūkstantmečiais gyvavusios tradicinės indų kultūros, estetikos ir meno raidą – nuo pirmapradžių dvasinės kultūros formų iki rafinuotos estetinės, meninės kultūros klestėjimo ir galiausiai jos saulėlydžio, susidūrus su Vakarų civilizacijos ekspansija. Knygoje plačiau aptarinėjami budistinės ir hinduistinės kultūros viešpatavimo tarpsniai, o mažiau dėmesio skiriama islamizavimo etapui ir sąmoningai atsiribojama nuo modernių sąveikoje su Vakarų kultūros tradicijomis besiplėtojančių indų kultūros formų. Knygos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, kultūros darbuotojai, kūrybinė inteligentija, menininkai ir visuomeninė aplinka. Monografija yra skirta visoms Lietuvos aukštosioms ir aukštesniosioms mokykloms, kuriose skaitomi civilizacijos istorijos, kultūros istorijos ir teorijos, filosofijos, estetikos, architektūros, meno istorijos ir kiti dabartinės humanistikos kursai. Ji taip pat bus labai naudinga visiems, keliaujantiems į Indiją ir norintiems susipažinti su didingomis šios šalies kultūros, estetinės minties ir meno tradicijomis.

Pagrindiniai žodžiai: indų civilizacija, tradicinė indų kultūra, indų mitologija, indų filosofija, indų estetika, indų menas, vedų mitologija, upanišados, budizmas, džainizmas, induizmas, tantrizmas, mongolų kultūra, islamiška indų kultūra, indų architektūra, indų muzika, indų tapyba, indų miniatiūra, indų kaligrafija.

 
UDK 008(540)(091)
An39

Antanas Andrijauskas

Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas


Monografijos spausdinimą finansavo
UAB „3T –Transfers Technologies for Textile“

Bibliotheca Orientalia et comparativa

Redakcinė kolegija
prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas (pirmininkas), dr. Vaclovas Bagdonavičius, prof. (h. p.) Audrius Beinorius, prof. habil. dr. Michel Hulin (Prancūzija), dr. Valdas Jaskūnas, prof. habil. dr. François Jullien (Prancūzija), prof. habil. dr. Bronislovas Kuzmickas, prof. habil. dr. Vladimir Maliavin (Rusija), dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, prof. habil. dr. Hidemichi Tanaka (Japonija), prof. (h. p.) Algis Uždavinys

Recenzavo
akad. prof. Algis Mickūnas
prof. (h.p.) Audrius Beinorius
dr. Valdas Jaskūnas

Monografiją apsvarstė ir spaudai rekomendavo
Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo taryba

ISSN 2424-3965
ISBN 978-9955-868-75-0

© Antanas Andrijauskas, 2015
© Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015
 

Priedai:

  • Monografija.pdf
    16,4 MB · Skaitymai: 103

Nostalgia of Eternity: Traditional Indian Culture, Aesthetics and Art

  • Bibliographic Description: Antanas Andrijauskas, Amžinybės ilgesys: tradicinė indų kultūra, estetika ir menas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, ISBN 978-9955-868-75-0.
  • Peer Reviewers: Algis Mickūnas, Audrius Beinorius, Valdas Jaskūnas.
  • Institutional Affiliation: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Summary. This study is an original interdisciplinary work, where the author by using comparative dimension looks at the majestic Indian civilization and the uniqueness of its self-formed traditional cultural forms. It’s the study which covers a huge area of Hindustan. The most of the attention in present study is paid to the development of Indian mythology, religion, philosophy, aesthetics and various kinds of arts lasting for thousands of years: from primal cultural forms of spirituality and materiality, to the sunset of Mongolian empire and the rise of colonialism era, when traditional Indian civilization enters a new quality period of development which is directly linked to a forced installation of modern Western cultural forms. Since the author grasps the complexity of traditional Indian cultural forms, he does not seek to cover all the variety of cultural forms formed in Hindustan. Instead, the author consciously limits the research to, in his opinion, the most representative stages of cultural development along with the analysis of religion, philosophy, aesthetics, art trends, schools, theories and ideas, which were present in the said stages.

Keywords: Indian civilization, traditional Indian culture, Indian mythology, Indian philosophy, Indian aesthetics, art theory, Indian art, vedic mythology, Upanishads, Buddhism, Jainism, Hindu, tantric, Mughal culture, Islamic Indian culture, Indian architecture, Islamic architecture, Indian music, Indian painting, Indian miniature, Indian calligraphy.

 
Grįžti