Disertacija Gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų pasiūlos ir poreikio prognozės Lietuvoje iki 2024 metų

  • Bibliografinis aprašas: Vilija Berlin, Gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų pasiūlos ir poreikio prognozės Lietuvoje iki 2024 metų, daktaro disertacija, biomedicinos mokslai, medicina (06 B), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016.
  • Institucinė prieskyra: Vilniaus universitetas.

Santrauka. Disertacijoje įvertinta Lietuvos gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų nuomonė apie šių specialistų poreikį Lietuvoje, pateikiant pasiūlos ir poreikio prognozes iki 2024 metų. Šis tyrimas pirmasis detaliai išanalizavo odontologinių paslaugų rinką Lietuvoje. Gydytojų odontologų specialistų žmogiškųjų išteklių planavimo problemos Lietuvoje gvildentos pirmą kartą. Tyrimo rezultatai naudingi politiką formuojančioms institucijoms planuojant gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų žmogiškuosius išteklius Lietuvoje bei efektyviai juos išnaudojant. Gauti duomenys yra rekomendacija LR Sveikatos apsaugos ministerijai bei odontologijos mokymo įstaigoms, kaip jos galėtų koreguoti studentų priėmimą į odontologijos studijų bei odontologijos rezidentūros programas, pagal specializacijas paskirstyti finansuojamas rezidentūros vietas. Publikuoti duomenys naudingi abiturientams planuojantiems studijuoti odontologiją ir odontologijos studentams renkantis rezidentūros programą. Gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų žmogiškųjų išteklių planavimas svarbus siekiant pagerinti odontologinių paslaugų prieinamumą, kokybę, švietimo ir sveikatos sistemos lėšų efektyvesnį paskirstymą, sąlygas gydytojų odontologų specialistų veiklai, mažinant gydytojų odontologų emigraciją.

Pagrindiniai žodžiai: odontologai, pasiūla, poreikis, prognozės.

 
Vilija Berlin

Gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų pasiūlos ir poreikio prognozės Lietuvoje iki 2024 metų


Daktaro disertacija
Biomedicinos mokslai, medicina (06B)
Vilnius, 2016

Disertacija rengta 2011–2015 metais Vilniaus universitete

Mokslinė vadovė
prof. dr. Alina Pūrienė​

Mokslinė konsultantė
habil. dr. Jadvyga Petrauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, visuomenės sveikata – 09 B)​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    3,1 MB · Skaitymai: 147
  • Santrauka.pdf
    1 MB · Skaitymai: 128

Planning Projections of Dentists and Dental Specialists Supply and Requirement in Lithuania until 2024

  • Bibliographic Description: Vilija Berlin, Gydytojų odontologų ir gydytojų odontologų specialistų pasiūlos ir poreikio prognozės Lietuvoje iki 2024 metų, daktaro disertacija, biomedicinos mokslai, medicina (06 B), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016.
  • Institutional Affiliation: Vilniaus universitetas.

Summary. The aim of the present study was to assess the self-perceptions of dentists and dental specialists about their demand in Lithuania; to prepare planning projections of supply and demand of dentists and dental specialists human resources in Lithuania until 2024. This study is the first to analyze dental health care services market in greater detail and structure planning projections of dental specialists’ supply and demand in Lithuania. The results of the study are useful for the authorities responsible for the planning and effective use of dentists’ and dental specialists’ human resources in Lithuania. The study data is the recommendation for Ministry of Health of the Republic of Lithuania and universities, how to adjust the acceptance of students for dental studies and dental residency programs, how to distribute state-funded study places for residency specialties. Published data are useful for high school graduates who consider studying dentistry and dental students for choosing a residency program. The planning of dentists’ and dental specialists’ human resources is important in order to ensure the availability and quality of services provided, to guarantee optimum working conditions for dentists, lower the rate of emigration and effectively allocate public educational and health care system monetary resources.

Keywords: dentists, supply, requirement, planning projections.

 
Grįžti