miškai

  1. Stasys Mizaras

    Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

    Santrauka. Lietuvos miškų ūkyje yra miškų, kaip turto, vertės atspindėjimo finansinėje apskaitoje problema. Valstybinė miškų tarnyba (VMT), vykdydama miškų kadastrą, vertina Lietuvos miškus nominalių kainų metodu. Pasigirsta siūlymų šiuos vertinimus pripažinti tikrąja miškų verte ir taikyti...
  2. Stasys Mizaras

    Straipsnis Miškų tvarkymo darnumo ekonominis ir socialinis vertinimas

    Santrauka. Miškų tvarkymo darnumas apibrėžiamas kaip koncepcija, siekianti išlaikyti ir padidinti miškų ekonomines, socialines ir ekologines vertybes dabartinėms ir ateities kartoms. Jo vertinimui yra siūlomi įvairūs metodai: daugiakriterinės analizės, ekonominio vertinimo, socialinio...