Straipsnis Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas

  • Bibliografinis aprašas: Stasys Mizaras, Diana Lukminė, „Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas“, @eitis (lt), 2016, t. 728, ISSN 2424-421X.
  • Ankstesnis leidimas: Stasys Mizaras, Diana Lukminė, „Nominalių kainų tinkamumo Lietuvos miškų tikrajai vertei nustatyti vertinimas“, Žemės ūkio mokslai, 2016, t. 23, nr. 2, p. 89–102, ISSN 1392-0200.
  • Institucinė prieskyra: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras.
  Santrauka: Lietuvos miškų ūkyje yra miškų, kaip turto, vertės atspindėjimo finansinėje apskaitoje problema. Valstybinė miškų tarnyba (VMT), vykdydama miškų kadastrą, vertina Lietuvos miškus nominalių kainų metodu. Pasigirsta siūlymų šiuos vertinimus pripažinti tikrąja miškų verte ir taikyti apskaitoje. Valdymo koordinavimo centras (VKC), analizuodamas miškų urėdijų efektyvumą, jų miškus vertina diskontuotų pinigų srautų metodu. Šie vertinimai skiriasi daugiau nei 2 kartus. Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos miškų vertinimo nominalių kainų metodu tinkamumą tikrajai miškų vertei nustatyti. Uždaviniai: nustatyti miško žemės ir medynų tūrio vertinimo nominalių kainų metodu atitikimą tikrosios vertės nustatymo principams; atlikti miško žemės ir medynų tūrio palyginamus vertinimus nominalių kainų ir diskontuotų pinigų srautų metodais; palyginti brandžių medynų vertinimus nominalių kainų ir diskontuotų pinigų srautų metodais. Nustatyta, kad VMT taikomas miškų vertinimo nominalių kainų metodas neatitinka tikrosios miškų vertės nustatymo principų, vertinimai nesusieti su medienos rinkos kainų tendencijomis. Pasaulinėje miškų vertinimo teorijoje ir praktikoje vyrauja miškų vertinimai diskontuotų pinigų srautų metodu, papildant juos kitais vertinimo būdais (rinkos, pajamų, išlaidų).

  Pagrindiniai žodžiai: miškai, piniginis vertinimas, nominali kaina, pinigų srautai, apskaita, diskonto norma.
   
 1. Įvadas

  Pagal galiojantį Miškų įstatymą įvertinant miškų urėdijų kapitalą, žemė ir miškas vertine išraiška į apskaitą neįtraukiami. Taip į apskaitą nepatenka dalis svarbaus valstybei priklausančio turto. Siekiant spręsti šią problemą 2015 m. liepos 3 d. LR aplinkos ministerija parengė Miškų įstatymo pakeitimo projektą, pagal kurį valstybinių miškų miško žemės ir medynų vertė būtų registruojami apskaitoje. Šiame projekte numatoma, kad VMT apskaičiuota valstybinių miškų miško žemės ir medynų vertė, nustatyta vadovaujantis Žemės įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, pripažįstama šių miškų tikrąja miško žemės ir medynų verte. Kyla klausimas, ar daugiau nei prieš 20 metų sukurta metodika, grindžiama nominaliomis kainomis, gali būti taikoma nustatant tikrąją miškų vertę. Be to, Lietuvoje naudojamos ir kitokios miškų vertinimo metodikos. VKC, analizuodamas valstybės įmonių veiklą, miškus vertina diskontuotų pinigų srautų metodu. Šių vertinimų (VMT ir VKC) rezultatai skiriasi. Pagal VMT vertinimus, miškų urėdijų miškai 2013 m. gruodžio 31 d. buvo įkainoti 7883,7 mln. LTL, o pagal VKC skaičiavimus – 2971 mln. LTL. Skirtumas atsirado dėl taikomų metodų ypatumų.
   
 2. Tikrosios turto vertės nustatymo principai ir metodai apibrėžti tarptautiniuose ir Lietuvos verslo apskaitos standartuose. Pagal 32-ąjį verslo apskaitos standartą „Tikrosios vertės nustatymas“ (2014 m. gruodžio 18 d.) tikroji vertė – tai suma, už kurią vertės nustatymo dieną sandorio šalys viena kitai įprastomis rinkos sąlygomis gali parduoti turtą ar paslaugas (4 str.). Viešai skelbiama kaina, už kurią vertės nustatymo dieną būtų parduodamas turtas, vadinamoji rinkos kaina, yra laikoma geriausiu tikrosios vertės įverčiu (15 str.). Kad sandorio vertė būtų laikoma tikrąja turto verte, turi būti įvykdytos šios sąlygos: šalys turi būti viena nuo kitos nepriklausomos, sandoris – nepriverstinis, šalys turi turėti visą reikiamą informaciją apie rinkos sąlygas ir kainas, šalys turi turėti lygias pozicijas rinkoje
  Žr. Bronė Bajoriūnaitė, „Naujas turto įvertinimo būdas – tikroji vertė: apskaitos ir mokesčių apžvalga“, 2006.
  . Nustatant turto ir įsipareigojimų tikrąją vertę, jei nėra viešai skelbiamos jų rinkos kainos, taikomi trys vertinimo metodai: lyginamasis (rinkos), išlaidų ir pajamų (32 verslo apskaitos standartas, 18 str.). Sprendžiant miškų tikrosios vertės nustatymo uždavinius konstatuota, kad miškų tikrajai vertei nustatyti reikalingos aktyvios rinkos nėra pakankamai išplėtotos. Todėl nustatant miškų tikrąją vertę be rinkos metodų taikomi naudojimo pajamų (diskontuotų pinigų srautų) ir išlaidų metodai. Tarptautinė auditorių įmonė „PricewaterhouseCoopers“, atlikdama nenukirsto miško tikrosios vertės nustatymo studiją, konstatavo, kad 18 iš 19 dalyvavusių studijoje kompanijų miškams vertinti taikė diskontuotų pinigų srautų metodą. Išlaidų metodas buvo taikomas naujai įveistiems miškams ar plantacijoms.
   
 3. Šio tyrimo tikslas – įvertinti, ar Lietuvos miškų nominalios vertės atitinka paminėtus tikrosios vertės nustatymo principus ir metodus.
  Uždaviniai: 1) miškų vertinimo nominalių kainų metodų atitikimo tikrosios vertės nustatymo principams ir metodams apibūdinimas; 2) miško žemės ir medynų tūrio vertinimų nominalių kainų ir diskontuotų pinigų srautų metodais palyginimas; 3) valstybinių miškų vertinimų nominalios kainos ir diskontuotų pinigų srautų metodais palyginimas.
  Tyrimo metodai: literatūros šaltinių ir dokumentų miškų piniginio vertinimo apskaitoje klausimais kokybinė analizė ir apibendrinimas; nominalios miško žemės ir medynų tūrio kainos nustatymo metodika; miško žemės ir medynų tūrio laukiamosios vertės nustatymo metodai; nenukirsto miško kainos nustatymo metodai.

  Metodai

  Nominalios kainos metodika. Nominali žemės kaina yra nustatoma atsižvelgiant į kokybines žemės charakteristikas, o ne į jos rinkos vertę. Po Nepriklausomybės atkūrimo (1990) vykdant žemės reformą LR Vyriausybė 1993 m. gruodžio 6 d. priėmė nutarimą nr. 909 dėl parduodamos valstybinės žemės ir valstybės išperkamos žemės nominalios kainos nustatymo ir jos taikymo tvarkos. Jame buvo pateikta ir miško žemės bei medynų tūrio vertinimo metodika.
   
 4. Miško žemės vertė nustatyta kapitalizuojant vidutines grynąsias miškų ūkio pajamas ir diferencijuojant jas pagal augavietes priklausomai nuo jų produktyvumo:
  \[ K_{\mathrm{a}}=\frac{R\times I}{P},\tag{1} \]
  Ka – augavietės miško žemės vertė;
  R – metinės vidutinės grynosios pajamos;
  P – kapitalizavimo norma;
  I – augavietės produktyvumo indeksas.​
  Medynų tūriai vertinti nenukirsto miško kainomis:
  \[ K_{\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{d}}=V_{\mathrm{s}\mathrm{t}}\times k_{\mathrm{s}\mathrm{t}}+V_{\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{d}}\times k_{\mathrm{v}\mathrm{i}\mathrm{d}}+V_{\mathrm{s}\mathrm{m}}\times k_{\mathrm{s}\mathrm{m}}+V_{\mathrm{m}}\times k_{\mathrm{m}},\tag{2} \]
  Kvid – medynų tūrio vidutinė nenukirsto miško kaina;
  Vst, Vvid, Vsm, Vm – stambios, vidutinės, smulkios padarinės medienos ir malkų tūrio dalis;
  kst, kvid, ksm, km – stambios, vidutinės, smulkios padarinės medienos ir malkų nenukirsto miško kaina.​
   
 5. Miško žemės ir medynų tūrio nominalios kainos buvo nustatytos 1991 m.
  Žr. Stasys Mizaras, Miškų ūkis ir rinkos ekonomika, 1993.
  . Miško žemės vertė buvo apskaičiuota kapitalizuojant vidutines grynąsias pajamas iš 1 ha miško. Skaičiavimui naudoti duomenys: vidutinis metinis medienos tūrio prieaugis – 3,8 m3/ha (1988 m. sausio 1 d.), vidutinė medienos pardavimo kaina – 57 rb/m3, išlaidos – 47 rb/m3, grynosios metinės pajamos – 10 rb/m3 arba 38 rb/ha. Taikyta 6 % diskonto norma ir vidutinė miško žemės vertė nustatyta 633 rb/ha. Ši vidutinė miško žemės kaina diferencijuota pagal miško augavietes, remiantis miško žemės vertinimo skale
  Žr. Vaclovas Mališauskas (sud), Miško žemių ekonominis vertinimas, 1975.
  . Medynų tūrio vertinimai apskaičiuoti pagal medynų pasiskirstymą prekingumo kategorijomis (stambi, vidutinė, smulki padarinė, malkos) ir tuo metu galiojusias nenukirsto miško kainas. Vėliau šie vertinimai teisės aktų sudarytojų buvo keičiami dėl valiutų kaitos ir indeksuojami dėl infliacijos, tačiau 1991 m. užfiksuoti santykiai išliko. Tuo metu miško žemės rinkos apskritai nebuvo, medienos rinkos tik pradėjo formuotis.
  Metodika vėliau buvo perkelta į 1999 m. vasario 24 d. LR Vyriausybės nutarimą nr. 205 „Dėl žemės vertinimo tvarkos“ (aktualizuota 2014 m. balandžio 24 d.). Šią metodiką dabar taiko VMT, vertindama Lietuvos miškus (miško žemės vertė indeksuota 1,6, o medynų tūrio – 4,8 karto). Vyriausybės nutarimais nustatyti miško žemės ir medynų tūrio vertinimai nominalios kainos metodu indeksuoti ir perskaičiuoti į eurus, pateikti 1 ir 2 lentelėse.
   
 6. 1 lentelė. Miško žemės nominali vertė
  Apskaičiuota pagal LRV nutarimą „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (1999 m. vasario 24 d. nr. 205), aktualizuota 1995 m. vasario 1 d.
  €/ha / Table 1. Forest land value, €/ha
  Augaviečių tipai
  Site index
  Vertė
  Value
  Pa29,2
  Pan, Pb57,9
  Ua, Pc87,1
  Ša, Pbn, Nae101,5
  Ub, Pd115,8
  Na, La, Uc, Pcn130,2
  Ud145,0
  Šb, Pdn159,4
  Uf, Šc173,8
  Šd, Nb, Lb188,1
  Lc203,0
  Nc, Ld217,3
  Nd, Lf231,7
  Nf246,1
   
 7. 2 lentelė. Medynų tūrio nominali vertė
  Apskaičiuota pagal LRV nutarimą „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ (1999 m. vasario 24 d. nr. 205), aktualizuota 2001 m. gegužės 1 d.
  €/m3 / Table 2. The nominal value of forest stand volume, €/m3
  Vidutinis medynų skersmuo cm
  Average diameter
  Medžių rūšys
  Tree species
  pušis, maumedis
  Pine, larch
  eglė
  Spruce
  ąžuolas, uosis
  Oak, ash
  beržas, juodalksnis
  Birch, black alder
  drebulė
  Aspen
  baltalksnis
  Grey alder
  42,62,23,21,30,80,7
  85,34,76,32,51,71,3
  127,97,19,53,62,51,7
  1610,19,212,55,02,91,8
  2011,710,414,36,33,22,1
  2413,211,416,47,13,32,2
  2814,312,118,27,93,6-
  3215,312,819,28,33,8-
  3616,013,319,9-3,9-
  4016,413,520,2---
  44--20,3---
  48--20,4---
   
 8. Diskontuotų pinigų srautų metodai. Klasikiniai miško žemės ir medynų vertinimo metodai yra grindžiami grynųjų pajamų diskontavimu
  Žr. Martin Faustmann, „Berechnung des Werthes, welchen Waldboden, sowie noch nicht haubare Holzbestnde für die Waldwirthschaft besitzen“, 1849; Wilhelm Mantel, Waldbewertung: Einführung und Anleitung, 1982.
  . Miško žemės laukiamosios vertės (Faustmano) formulė:
  \[ Z=\frac{A_{T}+\sum D_{i}\times(1+p)^{T-i}-C\times(1+p)^{T}}{(1+p)^{T}-1}-\frac{v}{p}.\tag{3} \]
  Medyno laukiamosios vertės (Dieterich) formulė:
  \[ M=\frac{A_{T}+\sum D_{i}\times(1+p)^{\mathrm{T}-i}}{(1+p)^{T-t}},\tag{4} \]
  Z – miško žemės vertė; AT – pajamų, gaunamų iškirtus brandų medyną, vertė nenukirsto miško kainomis; T – kirtimo apyvarta metais; i – medyno amžius, kai vykdomi tarpiniai kirtimai; Di – tarpinių kirtimų pajamos medyno amžiuje i nenukirsto miško kainomis; C – miško atkūrimo (želdinimo ir kt.) išlaidos; p – metinė palūkanų norma vieneto dalimis; M – medyno laukiamoji vertė; t – vertinamojo medyno amžius; v – metinės miškų administravimo ir priežiūros išlaidos.
  Pagal formules (3, 4) vertinamas kiekvienas miško sklypas, o miško valdos vertė apskaičiuojama susumavus sklypų vertinimus. Miško valdų ar įmonių miškai gali būti vertinami ir pagal jų naudojimo diskontuotus metinius pinigų srautus taikant standartizuotas vertinimo formules (pvz., Verslo apskaitos 23-ias standartas „Turto nuvertėjimas“). VKC atlieka konsoliduotus visų miškų urėdijų miškų vertinimus diskontuotų pinigų srautų metodais.
   
 9. Medynų tūrio vertinimas nenukirsto miško kainomis. Nenukirsto miško kainos skirtos kertamiems medynams ar medžiams vertinti. Pagal nenukirsto (anksčiau vadinto stačio) valstybinio miško kainų skaičiavimo metodiką
  Žr. Stasys Mizaras, „Stačio miško kainų skaičiavimo metodas“, 1997.
  apskaičiuotos kainos buvo patvirtintos 1998 m. rugsėjo 30 d. LR aplinkos ministro įsakymu nr. 194. Jos periodiškai indeksuojamos, priklausomai nuo besikeičiančių apvalios medienos rinkos kainų. Šiame tyrime taikyta 2015 m. sausio 21 d. indeksacija. Pagal ją apskaičiuotos nenukirsto miško kainos pateiktos 3 ir 4 lentelėse.
  3 lentelė. Nenukirsto valstybinio miško kainos 2015 m. sausio 21 d.
  Vidutinės medynų tūrio kainos, priklausomai nuo medynų skersmens, apskaičiuotos pagal medynų tūrio prekinę struktūrą (žr. Jonas Kenstavičius, Andrius Kuliešis, „Medynų prekinė struktūra“, 1983), pateiktos 4 lentelėje.
  €/m3 / Table 3. Stumpage prices (21 January 2015)
  Medžių rūšys
  Tree species
  Stambumo grupės
  Size groups
  Malkinė mediena
  Wood fuel
  stambi
  Large
  vidutinė
  Middle
  smulki
  Small
  Pušis, maumedis
  Pine, larch
  45,434,011,33,3
  Eglė
  Spruce
  46,632,36,32,3
  Ąžuolas
  Oak
  135,8117,098,55,9
  Uosis, klevas
  Ash, maple
  89,263,133,75,9
  Beržas
  Birch
  37,623,511,14,3
  Juodalksnis, liepa, guoba, skroblas
  Black alder, lime, elm, hornbeam
  29,922,75,62,3
  Drebulė
  Aspen
  13,611,56,21,5
  Baltalksnis, blindė
  Grey alder, willow
  10,910,24,91,5
   
 10. 4 lentelė. Vidutinė medynų tūrio nenukirsto miško kaina 2015 m. sausio 21 d. €/m3 / Table 4. The average stumpage price of stand volume (21 January 2015)
  Skersmuo
  Diameter
  Pušis
  Pine
  Eglė
  Spruce
  Beržas
  Birch
  Ąžuolas
  Oak
  Uosis
  Ash
  Drebulė
  Aspen
  Juodalksnis
  Black alder
  Baltalksnis
  Grey alder
  88462117332
  12141194923563
  162021136333694
  2025261672397115
  2429301980466136
  283232218853613-
  323435239357613-
  363636249561611-
  403736-9663---
  4437--97----
  4838--97----

  Rezultatai

  Miško žemės ir medynų tūrio vertinimas nominalių kainų metodu. Vertinta Na, Nb, Nc, Nd augaviečių miško žemė ir pušynų (Na, Nb, Nc augavietės) bei ąžuolynų (Nd augavietė) tūriai. Miško žemės vertė pagal nominalios kainos metodiką (1 lentelė): Na – 130,2 €/ha, Nb – 188,1; Nc – 217,3, Nd – 231,7 €/ha.
  Pušynų (Na, Nb, Nc augavietės) ir ąžuolynų (Nd augavietė) tūris įvertintas (5 lentelė) pagal 2 lentelėje pateiktus vertinimus.
   
 11. 5 lentelė. Medynų tūrio (skalsumas 0,7
  Medynų tūris ir skersmuo (žr. Andrius Kuliešis, Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai, 1993); augaviečių našumo indeksai: pušynai Na – 21, Nb – 27, Nc – 30, ąžuolynai Nd – 27 (žr. Valstybinės miškų tarnyba, Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, 2010).
  ) vertinimas nominalių kainų metodu / Table 5. The valuation of forest stand volume according to the nominal price method (stocking level 0.7)
  Amžius
  Age
  Pušynai (Na)
  Pine
  Pušynai (Nb)
  Pine
  Pušynai (Nc)
  Pine
  Ąžuolynai (Nd)
  Oak
  tūris m3/ha
  Volume
  skersmuo cm
  Diameter
  kaina €/m3
  Price
  vertė €/ha
  Value
  tūris m3/ha
  Volume
  skersmuo
  Diameter
  kaina €/m3
  Price
  vertė €/ha
  Value
  tūris m3/ha
  Volume
  skersmuo cm
  Diameter
  kaina €/m3
  Price
  vertė €/ha
  Value
  tūris m3/ha
  Volume
  skersmuo cm
  Diameter
  kaina €/m3
  Price
  vertė €/ha
  Value
  20296,54,4128688,96,04085310,16,8360456,55,3239
  305710,57,039911514,09,01.03513415,79,81.3138411,29,0756
  408714,29,179215918,611,21.78118620,712,02.23212215,812,11.476
  5011617,410,61.23020022,612,72.54023325,113,53.14615820,314,72.323
  6014220,311,91.69023626,213,93.28027529,014,64.01519224,716,83.226
  7016522,812,82.11226729,314,73.92531132,415,44.78922329,018,44.103
  8018425,013,52.48429332,015,34.48334135,415,95.42225033,119,64.900
  9020126,914,12.83431434,415,74.93036538,016,25.91327437,020,35.562
  10021528,614,53.11833236,516,05.31238540,316,56.35329440,720,76.086
  110------------31144,120,96.500
  120------------32547,320,86.760
   
 12. Miško žemės vertinimas pagal Faustmano formulę. Miško žemei vertinti pagal Faustmano formulę reikalingi duomenys: 1) brandžių medynų tūrio kaina; 2) tarpinių kirtimų pajamos, prolonguotos iki medynų kirtimo amžiaus; 3) miško atkūrimo išlaidos; 4) miškų administravimo ir priežiūros išlaidos.
  Miško žemės vertinamos
  Žr. Vaclovas Mališauskas, (sud), Miško žemių ekonominis vertinimas, 1975.
  pagal tikslinių medynų produktyvumą. Šiame tyrime daryta prielaida, kad Na, Nb, Nc augavietėse tokie yra 1,0 skalsumo pušynai, o Nd augavietėje – ąžuolynai, panaudojant 75 % iškrentančio tūrio. 6 lentelėje apskaičiuota tikslinių brandžių medynų tūrio vertė naudojant 1,0 skalsumo medynų dinamikos modelius
  Žr. Andrius Kuliešis, Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai, 1993.
  , medynų tūrio prekinę struktūrą
  Žr. Jonas Kenstavičius, Andrius Kuliešis, „Medynų prekinė struktūra“, 1983.
  ir 2015 m. sausio 21 d. nenukirsto miško kainas.
  6 lentelė. Brandžių medynų tūrio (skalsumas – 1,0) įvertinimas
  * VMT, 2010; ** Kuliešis, 1993; *** vidutinės kainos, apskaičiuotos pagal medynų tūrio prekinę struktūrą (žr. Jonas Kenstavičius, Andrius Kuliešis, „Medynų prekinė struktūra“, 1983) ir nenukirsto miško kainas, indeksuotas 2015 m. sausio 21 d.
  / Table 6. Evaluation of mature stand volume (stocking level 1.0)
  Augavietė
  Site index
  Tikslinė medžių rūšis
  Tree species
  Augavietės našumo indeksas*
  Site productivity index
  Kirtimo amžius
  Cutting age
  Skersmuo cm**
  Diameter
  Tūris m3/ha**
  Volume
  Kaina €/ha***
  Price
  Tūrio vertė €/ha
  Volume value
  NaP2110025,533430,110.053
  NbP2710032,447434,216.211
  NcP3010035,755135,919.781
  NdA2712042,346497,045.008
   
 13. Tarpinių kirtimų pajamos, prolonguotos iki medynų kirtimo amžiaus, pateiktos 7 lentelėje. Jos apskaičiuotos pagal 1,0 skalsumo medynų dinamikos modelius
  Žr. Andrius Kuliešis, Lietuvos medynų prieaugio ir jo panaudojimo normatyvai, 1993.
  vertinant visą iškrentantį tūrį pagal medžių prekingumo lenteles ir 2015 m. sausio 21 d. nenukirsto miško kainas, sumažintas 20 % dėl tarpinių kirtimų medienos kokybės.
  7 lentelė. Tarpinių kirtimų pajamų pagal kirtimų apyvartą apskaičiavimas
  * Ten pat. Pagal augaviečių našumo indeksus: pušynai Na – 21, Nb – 27, Nc – 30, ąžuolynai Nd – 27 (žr. Valstybinės miškų tarnyba, Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, 2010); ** valstybinio nenukirsto miško kainos 1915 m. sausio 21 d.
  / Table 7. Calculation of thinning income during the cutting period
  Metai
  Year
  Skersmuo* cm
  Diameter
  Iškrentantis ir iškertamas tūris* m3/ha
  Drain volume
  Kaina** €/m3
  Price
  Vertė €/ha
  Value
  Prolongavimo koeficientai
  Coefficient of prolongation
  Prolonguota vertė €/ha
  Value
  Pušynai; Na augavietė
  Pine Na site index
  20–304,7243,8919,1789835
  30–408,2336,52186,83001.489
  40–5011,33510,43645,08211.850
  50–6014,03513,64763,78161.800
  60–7016,63416,656416,60001.587
  70–8019,03319,06272,09381.313
  80–9021,43221,16751,55801.052
  90–10023,43022,76811,1593789
  Suma
  Total
  -256-3.696-10.715
  Pušynai; Nb augavietė
  Pine Nb site index
  20–306,5345,21779,17891.625
  30–4010,5419,43856,83002.630
  40–5014,04313,65855,08212.973
  50–6017,24317,27403,78162.798
  60–7020,14120,1242,81392.319
  70–8023,04022,48962,09381.876
  80–9025,93824,39231,55801.438
  90–10028,73725,99581,15931.111
  Suma
  Total
  -317-5.488-16.770
  Pušynai; Nc augavietė
  Pine Nc site index
  20–307,2385,82209,17892.019
  30–4011,44510,54736,83003.231
  40–5013,34612,85895,08212.993
  50–6016,84616,87733,78162.923
  60–7020,14420,18842,81392.487
  70–8023,24322,69722,09382.035
  80–9026,34124,61.0091,55801.572
  90–10029,44026,21.0481,15931.215
  Suma
  Total
  -343-5.968-18.475
  Ąžuolynai; Nd augavietė
  Oak Nd site index
  20–304,62217,237816,57826.267
  30–408,43529,61.03612,335712.780
  40–5012,14140,21.6489,178915.127
  50–6015,54448,62.1386,830014.603
  60–7018,74455,52.4425,082112.410
  70–8021,74361,02.6233,78169.919
  80–9024,64165,62.6902,81397.569
  90–10027,43969,42.7072,09385.668
  100–11030,23772,52.6831,55804.180
  110–12033,13575,02.6251,15933.043
  Suma
  Total
  -381-20.970-91.566
   
 14. Miško žemės laukiamoji vertė pagal Faustmano formulę pateikta 8 lentelėje.
  8 lentelė. Miško žemės laukiamoji vertė pagal Faustmano formulę €/ha (žymėjimai pagal 3 formulę)
  * Pateikta 6 lentelėje; ** pateikta 7 lentelėje ir padauginta iš 0,75 dėl iškrentančio tūrio panaudojimo dalies; *** miško atkūrimo išlaidos (žr. Edvardas Riepšas, Eligijus Laurinavičius, „Miško atkūrimo technologijų ekonominė analizė“, 2009); 41 %, tenkantis medienai kompleksinės miškų vertės (žr. Stasys Mizaras, Vilis Brukas, Diana Mizaraitė, Miškų tvarkymo darnumo vertinimas: ekonominiai ir socialiniai aspektai, 2015); **** v – 2011 m. miškų urėdijų bendros ir administracinės, girininkijų ir miškų priežiūros personalo, miškų sanitarinės ir priešgaisrinės apsaugos išlaidos – 30,6 €/ha, 41 %, tenkantis medienai kompleksinės miškų vertės (12,5 €/ha), p = 3 %.
  / Table 8. The forest land expectation value by Faustman formula, €/ha
  Augavietė
  Site index
  AT* \( \sum(D_{j}\times(1+p)^{T-i} \) **C***(1+p)T(1+p)T-1v/p****Z
  Na10.0538.03650819,218618,218641740
  Nb16.21112.57850819,218618,2186417627
  Nc19.78113.85650819,218618,2186417825
  Nd45.00868.67583734,710933,71094172.093
  Medynų tūrio vertinimas pagal Dieterich formulę. Medynų tūriai Na, Nb, Nc, Nd augavietėse įvertinti (9 lentelė) laukiamų pajamų metodu (2 formulė). Taikytas scenarijus: medynų skalsumas 0,7, tarpiniais kirtimais panaudojama 50 % iškrentančio medynų tūrio.
   
 15. 9 lentelė. Medynų tūrio vertė pagal Dieterich formulę (žymėjimai pagal 4 formulę)
  * Pateikta 6 lentelėje ir padauginta iš 0,7 dėl skalsumo; ** pateikta 7 lentelėje ir padauginti iš 0,7 dėl skalsumo ir iš 0,5 dėl iškrentančio tūrio panaudojimo.
  €/ha / Table 9. The value of stand volume according to the Dieterich formula
  Amžius, metai
  Age, years
  AT* \( \sum(D_{j}\times(1+p)^{T-i} \) **(1+p)T-tM
  Pušynai; Na augavietė
  Pine Na site index
  107.0373.75014,3005754
  207.0373.75011,6409927
  307.0373.4587,91781.325
  407.0372.9375,89161.693
  507.0372.2894,38392.127
  607.0371.6593,26202.666
  707.0371.1042,42733.354
  807.0376441,80614.252
  907.0372761,34395.442
  1007.0371,00007.037
  Pušynai; Nb augavietė
  Pine Nb site index
  1011.3485.87014,30051.204
  2011.3485.87011,64091.479
  3011.3485.3017,91782.103
  4011.3484.3815,89162.670
  5011.3483.3404,38393.350
  6011.3482.3603,26204.202
  7011.3481.5482,42735.313
  8011.3488911,80616.776
  9011.3483881,34398.733
  10011.3481,000011.348
  Pušynai; Nc augavietė
  Pine Nc site index
  1013.8476.46614,30051.420
  2013.8476.46611,64091.745
  3013.8475.7597,91782.476
  4013.8474.6285,89163.136
  5013.8473.5804,38393.975
  6013.8472.5573,26205.029
  7013.8471.6872,42736.400
  8013.8479751,80618.207
  9013.8479151,343910.984
  10013.8471,000013.847
  Ąžuolynai; Nd augavietė
  Oak Nd site index
  1031.50632.04825,82822.461
  2031.50629.85419,21863.193
  3031.50625.38114,30053.978
  4031.50620.08710,64094.849
  5031.50614.9767,91785.871
  6031.50610.6335,89167.152
  7031.5067.1614,38398.820
  8031.5064.5123,262011.042
  9031.5062.5282,427314.021
  10031.5061.0651,806118.034
  11031.506-1,343923.444
  12031.5061,000031.506
   
 16. VMT ir VKC vertinimų palyginimas. Miškų vertinimų nominaliomis kainomis ir diskontuotų pinigų srautų metodais palyginimui (10 lentelė) panaudoti VMT ir VKC duomenys.
  10 lentelė. Miškų urėdijų miškų vertinimų nominaliomis kainomis ir diskontuotų pinigų srautų metodu palyginimas Table 10. The comparison of valuation of state forest enterprises’ forests according to nominal prices and discounted cash flow methods
  Vertinimo data
  Evaluation date
  Matavimo vnt.
  Unit
  Nominali kaina*
  Nominal price
  Piniginių srautų metodas**
  Cash flow method
  2012-01-01mln. LTL7.597,03.253
  2013-01-01mln. LTL7.709,22.971
  2014-01-01mln. LTL7.883,72.971
  2015-01-01mln. €2.321,2887
  Nominalios kainos vertinimai daugiau nei 2 kartus didesni už piniginių srautų (2,3–2,6 karto). Skirtumą lėmė tai, kad VKC vertina valstybinius miškus pagal faktiškai gautas grynąsias pajamas, kurių didžiausią dalį sudaro pajamos už medieną iš III ir IV grupės miškų. VMT vertina visus miškus pagal medieną, tačiau saugomuose miškuose (I ir II grupės) yra sukaupti dideli medynų tūriai, kurie neturi įtakos grynosioms pajamoms.
   
 17. Miškų vertinimo nominalių kainų metodų atitikimo tikrosios vertės nustatymo principams ir metodams apibūdinimas. Metodas visiškai neatitinka pagrindinio tikrosios vertės nustatymo principo, kad tikroji vertė yra vertinamo objekto rinkos kaina. Dabartiniai miško žemių ir medynų tūrio vertinimai visiškai nesusieti su jų rinkomis. Pinigų srautų diskontavimo metodas, kaip vienas iš galimų miškų tikrosios vertės nustatymo metodų, iš dalies realizuojamas nustatant nominalią miško žemių vertę. Tačiau medienos pajamų vertinimas šioje metodikoje nėra susietas su dabartinėmis medienos rinkomis. Medynų tūrio nominalūs įkainiai nustatyti ne būsimųjų pajamų pagrindu jas diskontuojant, o dabartinių medynų tūrius dauginant iš jų nenukirsto miško kainų, kas tinka tik brandiems medynams.

  Rezultatų aptarimas

  Vertinant miško žemę pagal Faustmano formulę nederlingose Na augavietėse vertinimas mažesnis nei pagal nominalią kainą. Didėjant augaviečių našumui, vertinimai kyla ir viršija vertinimus pagal nominalią kainą 2,7 karto Nb augavietėje, 1,9 karto Nc augavietėje ir 4,5 kartus Nd augavietėje (11 lentelė).
  11 lentelė. Miško žemės (Na, Nb, Nc, Nd augavietės) nominalios kainos palyginimas su vertinimais pagal Faustmano formulę
  * Perskaičiuota 3 % diskonto norma.
  €/ha / Table 11. Comparison of forest land (Na, Nb, Nc, Nd site indexes) nominal prices with the valuation according to the Faustman formula
  Augavietė
  Site index
  Vertė €/ha / Value, €/ha
  Nominali kaina*
  Nominal price
  Faustmano formulė
  Faustman formula
  Na260,440
  Nb376,2627
  Nc434,6825
  Nd463,42.093
   
 18. Nominalią miško žemės kainą lėmė vidutinės grynosios miškų ūkio pajamos, diskonto norma ir augaviečių našumas. Miško žemės kainą pagal Faustmano formulę lemia medynų tūris kirtimo metu, tarpinių kirtimų laikas ir apimtys, medienos nenukirsto miško kaina, miškų atkūrimo ir administravimo išlaidos, diskonto norma. Lyginant nominalią žemės kainą su apskaičiuota pagal Faustmano formulę, diskonto norma suvienodinta skaičiuojant nominalias kainas su 3 % norma (11 lentelė). Gautų rezultatų skirtumus lėmė taikytų augaviečių produktyvumo įvertinimo metodų skirtumai. Nominalių kainų metodikoje tarp Nd ir Na augaviečių jis buvo 1,8 karto (1 lentelė), o dabar – 4,5 karto (6 lentelė).
  Lyginant nominalią kainą su vertinimais pagal Dieterich formulę, išryškėjo didžiausi skirtumai tarp jaunų ir brandžių medynų. Ypač dideli ąžuolynų vertinimo skirtumai – 10,3 karto – 20 metų medynų ir 4,7 karto – 120 metų (1 pav.).
  1 pav. Medynų tūrio (skalsumas 0,7) nominalios kainos palyginimas su vertinimais pagal Dieterich formulę / Fig. 1. Comparison of the nominal price of stand volume with the valuation according to the Dieterich formula
  1.svg
   
 19. Apskaičiuotos vidutinio skersmens brandžių medynų nominalios ir nenukirsto miško kainos (2015 m. sausio 21 d.). Jos palygintos 2 pav. Brandžių medynų tūrio vertinimai nenukirsto miško kainomis kelis kartus didesni nei nominaliomis kainomis. Skiriasi ir santykiai tarp medžių rūšių vertinimų, ypač kietųjų lapuočių medynų ir eglynų.
  2 pav. Brandžių medynų tūrio nominalios kainos palyginimas su nenukirsto miško kaina / Fig. 2. Comparison of the mature stand volume nominal price with the stumpage price
  2.svg