romanas

  1. Laura Laurušaitė

    Straipsnis Rytų europiečio sindromas šiuolaikinės (e)migracijos naratyvuose

    Santrauka. Straipsnis grindžiamas imagologijos teorija ir autoritetingiausio nūdienos imagologijos teoretiko Joepo Leersseno nuostatomis tiriant, kaip keturiuose rytų europiečių emigrantų romanuose – latvio Vilio Lacyčio „Strojka su vaizdu į Londoną“ (2010), bulgaro Aleko Popovo „Misija Londone“...
  2. Nerijus Brazauskas

    Studija Personažas ieško skaitytojo, arba Apie metaliteratūriškumą XX a. Vakarų romane

    Santrauka. Studijoje nagrinėjamas metaliteratūriškumas ir jo strategijos XX a. Vakarų romane. Tyrimo objektas – XX a. Vakaruose sukurti modernistiniai ir postmodernistiniai romanai. Tyrimo uždaviniai: 1) nustatyti metaliteratūriškumo sąvokos ir su ja susijusių terminų apibrėžtis; 2) nagrinėti...