žmogus

 1. Aivaras Stepukonis

  Studija Lietuvių tauta: lemtingi klausimai pasitinkant ateitį

  Santrauka: Studija pradedama glaustu filosofinio mąstymo ir filosofinės patirties įvadu: apibrėžiamos esmėtyros, ribotyros, sistemikos, ūminės ir lėtinės patirčių sampratos; išskleidžiamas antropologinis požiūris į filosofiniam tautos apmąstymui svarbiausias prielaidas, o kartu ir reiškinius –...
 2. Tautvydas Vėželis

  Straipsnis Niekis ir daiktas Heideggerio ir daoizmo filosofijoje

  Santrauka: Straipsnyje remiantis komparatyvistinės filosofijos principais lyginamuoju aspektu nagrinėjamos Niekio ir daikto sampratos Heideggerio ir klasikinio daoizmo filosofijoje. Straipsnio pradžioje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į Niekio sampratos savitumo išryškinimą Heideggerio...
 3. Bronislovas Genzelis

  Straipsnis Prie lietuviškojo egzistencializmo ištakų

  Santrauka: Straipsnyje apžvelgiama lietuviškosios egzistencinės filosofijos pradininko Juozo Girniaus ikiemigracinio laikotarpio kūryba. Girnius aprašė egzistencializmo šaltinius, nurodė esminį skirtumą tarp ateistinio ir teistinio egzistencializmo, aptarė Martino Heideggerio ir Karlo Jasperso...