Straipsnis Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis

Išvados

1. Analizuojant piliečių dalyvavimą viešojo valdymo procese, akcentuojamas piliečių indėlis į viešųjų problemų sprendimą. Dalyvavimą galima išreikšti šiais klausimais: kas dalyvauja, kas yra iniciatorius, kuriuo tikslu dalyvaujama, koks valdymo lygmuo, kaip piliečiai dalyvauja. Svarbi dalyvavimo plėtojimo priemonė yra aktyvių NVO kūrimas ir veikla. Jie padeda tikslingai didinti piliečių gebėjimus dalyvauti viešojo valdymo procese.

2. Lietuvoje funkcionuoja išplėtotas neįgaliųjų NVO tinklas. Šių organizacijų vaidmuo svarbus sudarant sąlygas neįgaliesiems dalyvauti viešojo valdymo procesuose. Neįgaliųjų NVO dalyvauti viešojo valdymo procese kyla įvairių trikdžių: valdžios institucijų abejingumas, diskriminacija, negatyvus visuomenės požiūris.

3. Tyrimo rezultatai parodė, kad neįgaliųjų NVO aktyvumas viešojo valdymo procese Klaipėdos miesto savivaldybėje yra žemas. Stebimos tradicinės neįgaliųjų NVO dalyvavimo viešojo valdymo procese formos ir būdai. Nustatyti šie veiksniai, darantys įtaką žemam dalyvavimo lygiui: neigiamos visuomenės nuostatos, biurokratizmas, neįgaliųjų pasyvumas, baimės ir nepritaikyta infrastruktūra. Duomenys rodo, kad neįgaliųjų NVO dalyvavimas viešojo valdymo procese turėtų būti skatinamas šiomis priemonėmis: aktyvesniu informavimu ir švietimu, naudojant neįgaliesiems pritaikytas komunikavimo priemones ir taikant informacines technologijas.

 

Literatūra

 

The Participation of Non-government Organizations of People with Disability in Public Governance: Some Experiences of Klaipėda City Municipality

  • Bibliographic Description: Ilmara Noreikienė, Gintaras Žilinskas, „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis“, @eitis (lt), 2018, t. 1 129, ISSN 2424-421X.
  • Previous Edition: Ilmara Noreikienė, Gintaras Žilinskas, „Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas viešojo valdymo procese: Klaipėdos miesto savivaldybės atvejis“, Viešoji politika ir administravimas, 2017, t. 16, nr. 1, p. 108–120, ISSN 1648–2603.
  • Institutional Affiliation: Kauno technologijos universitetas.

Summary. This study analyses participation of non-government organizations of one of the social groups – people with disability – in public governance and investigates possibilities, forms and methods of participation in public government of Klaipėda city municipality. Conception of participation in public government and problems of participation in public government of Lithuanian non-government organizations of people with disability are discussed in this article. Data of study performed in Klaipėda city municipality in 2016 are presented. The results showed that participation in public government of non-government organizations of people with disability in Klaipėda city municipality was low. Factors which determined low participation and measures which could increase it were identified.

Keywords: citizen participation, disabled individuals, non-governmental organizations, local governments, public governance.