Straipsnis Baimės apraiškos lietuvių kultūrinėje sąmonėje: mitų ir stebuklinių pasakų filosofinė analizė

Išvados

Nors kosmologinės, dieviškos ir įprastinės tvarkos suirimo, ar egzistencinės blogos lemties baimės formavosi tuomet, kai žmogus jautėsi tiesiogiai priklausomas nuo gamtinių aplinkybių, bendruomeninių normatyvų, jos reiškiasi tiek individualiu, tiek visuomeniniu mastu ir šiandien. Šiuolaikinis žmogus prisirišęs prie įvairių modernių technologijų, teikiančių fizinį ir psichologinį komfortą, socialinio bendravimo standartų, kasdienio gyvenimo ritmo. Jam nerimą kelia net ir nežymus įprastinės tvarkos suirimas. Ryškesni ekonominiai, socialiniai, politiniai pokyčiai sąlygoja nežinios dėl rytdienos baimę, prilygstančią dieviškos tvarkos suirimo baimei, kuri valdė archajinį žmogų. Skurdo baimė lemia emigraciją palankaus likimo paieškas kitame krašte. Tvirtos šeimos, aplinkinių palankaus vertinimo, vidinės pusiausvyros išlaikymo siekis yra susijęs su asmeninės laimės paieškomis. Vadinasi, ir šiuolaikiniam žmogui kelia baimę tie patys, mituose ir pasakose randami veiksniai, dėl kurių jis mano negalėsiąs realizuoti įvardintų tikslų.

Lyginant lietuvių ir kaimyninių tautų (rusų, latvių) pasakas galima teigti, kad joms būdinga panašūs siužetai, personažai, įprasminantys tas pačias baimes ir įvairius jų reiškimosi aspektus asmenyje, bendruomenėje. Tai lėmė panašūs geografiniai, kultūriniai (plačiąja šio žodžio prasme) veiksniai, darę įtaką tautos požiūrio į pasaulį formavimuisi. Nežymiai skiriasi personažų charakteris, pavyzdžiui, lietuvių moterys yra pasyvesnės, nuolankesnės blogos lemties atžvilgiu nei moterys rusų liaudies pasakose. Latvių pasakose pagrindinis veikėjas aukštesnių jėgų globos, aplinkinių pagalbos susilaukia dar nepatyręs didelių praradimų, nuostolių, lietuvių pasakose pagalba šiam ateina lemtingą akimirksnį. Minimi skirtumai atspindi tautoje dominuojantį požiūrį į lemtį, nacionalinius charakterio bruožus.

 

Literatūra

 • Biedermann, Hans, Naujasis simbolių žodynas, iš vokiečių kalbos vertė Vilius Gibavičius ir kt., Vilnius: Mintis, 2002.
 • Dundulienė, Pranė, Žalčiai lietuvių pasaulėjautoje ir dailėje, Vilnius: Mintis, 1996.
 • Eliade, Mircea, Šventybė ir pasaulietiškumas, iš prancūzų kalbos vertė Petras Račius, Vilnius: Mintis, 1997.
 • Freud, Sigmund (Zigmundas Froidas), Psichoanalizės įvadas: paskaitos, iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė, ALK: Vaga, 1999.
 • Gražiausios lietuviškos pasakos, Kaunas: Vaiga, 1996.
 • Greimas, Algirdas Julius, Tautos atminties beieškant, Lietuvių mitologija, t. 3, Vilnius: Mintis, 2004.
 • Jung, Carl Gustav, Psichoanalizė ir filosofija: rinktinė, iš vokiečių kalbos vertė Zigmantas Arlickas ir kt., Vilnius: Pradai, 1999.
 • Latvių liaudies pasakos, iš latvių kalbos vertė Arvydas Valionis, Vilnius: Segro, 1992.
 • Lietuviškos pasakos, Vilnius: Vaga, 1974.
 • Maceina, Antanas, Daiktas ir žodis: lietuvių kalbos filosofija, Vilnius: Aidai, 1998.
 • Trumpos lietuvių pasakos apie nykštukus, milžinus ir slibinus, Kaunas: Vaiga, 2005.
 • Trumpos stebuklinės lietuvių pasakos, Kaunas: Vaiga, 2000.
 • Vėlius, Norbertas (sud.), Laumių dovanos: lietuvių mitologinės sakmės, Vilnius: Vaga, 1979.
 • Vėlius, Norbertas, Senovės baltų pasaulėžiūra, Vilnius: Mintis, 1983.
 • Гумбольдт, Вилгелм, Язык и философия культуры, Москва: Прогресс, 1985.
 • Народные русские сказки, Москва: Художественная литература, 1990.
 • Франц, Мария-Луиза фон, Психология сказки: толкование волшебных сказок, Санкт-Петербург: Б.С.К., 1998.
 

Manifestation of Fear in Lithuanian Cultural Consciousness: A Philosophical Analysis of Myths and Fairy Tales

 • Bibliographic Description: Aušra Malkevičiūtė, „Baimės apraiškos lietuvių kultūrinėje sąmonėje: mitų ir stebuklinių pasakų filosofinė analizė“, @eitis (lt), 2016, t. 458, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Aušra Malkevičiūtė, „Baimės apraiškos lietuvių kultūrinėje sąmonėje: mitų ir stebuklinių pasakų filosofinė analizė“, Logos, 2013, nr. 76, p. 168–181, ISSN 0868-7692.
 • Institutional Affiliation: Panevėžio kolegija.

Summary. The article discusses cosmological, existential, and moral kinds of fear as expressed in the plots of Lithuanian myths and fairy tales as well as in the symbols they employed. The interpretation of the above is based on the works of Lithuanian historians, ethnographers, and cultural writers as well as H. Biedermann’s New Dictionary of Symbolism. Cosmological fears reflect the ancient culture people’s striving for survival, setting up in a specific territory, and establishing a certain order that provides all kinds of needed security. Existential and moral fears are related to the human pursuit of personal happiness. Fear manifests itself through the outer and inner factors that prevent one from achieving the above aims. The article presents an analysis which provides a deeper insight into the prevailing sets of values and behavior models of the Lithuanian national mentality.

Keywords: Lithuanian myths and fairy tales, symbols, cosmological, existential and moral fears.

 
Grįžti