Meno projektas Dekonstruojami plyšiai miesto struktūroje

 • Bibliografinis aprašas: Ignas Lukauskas, Dekonstruojami plyšiai miesto struktūroje, daktaro meno projektas, menai, dizainas (02M), Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2016.
 • Institucinė prieskyra: Vilniaus dailės akademija.

Santrauka. Fotomontažais dekonstruojamos viešosios miesto erdvės, kurios projekte įvardinamos kaip destrukciniai plyšiai ir yra susijusios su negatyviais ardomaisiais reiškiniais. Destrukcija miesto erdvėse, kaip ardantis veiksnys, nagrinėjama socialiniame kontekste tiesiogiai nekuriant destruktyvių formų ar erdvių. Dekonstravimo metodo pagalba tyrinėjamas individo santykis su destrukcinėmis erdvėmis, kurios šiuolaikiniame sociume yra dažnas reiškinys. Pagrindinis dėmesys sutelkiamas į destruktyvias viešąsias erdves mieste, nagrinėjama bendrinė destrukcijos paskirtis bei jos raiškos formos, taip pat negatyvumo poveikis individui, egzistencinės jausenos ir išgyvenimo klausimai. Dekonstruojamos viešosios erdvės – pagrindinis tyrimo objektas. Tyrimas apima visuomeninius, socialinius, kultūrinius aspektus, susijusius su destrukcija mieste. Vienas pagrindinų tikslų – nustatyti inovatyviai dekonstruotų destruktyvių miesto erdvių poveikį individui. Taip pat tyrinėjamas probleminis individo santykis su destrukcinėmis erdvėmis. Meno projekte gvildenamos destrukcinės miesto erdvės, su jomis susiję negatyvūs reiškiniai, jų kaita ir sąveika su miesto struktūra.

Pagrindiniai žodžiai: dekonstrukcija, destrukcija, dizainas, inovatyvumas, viešoji erdvė, poveikis.

 
Ignas Lukauskas

Dekonstruojami plyšiai miesto struktūroje


Daktaro meno projektas
Menai, dizainas (02M)
Vilnius, 2016

Meno projektas rengtas 2011–2015 metais Vilniaus dailės akademijoje

Kūrybinės dalies vadovas
doc. Romualdas Kučinskas​

Tiriamosios dalies vadovė
doc. dr. Rasa Butvilaitė​

Pirmininkas
prof. dr. Algimantas Mačiulis (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)​

Nariai:
doc. dr. Tomas Grunskis (Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)​

prof. Audrius Mickevičius (Vilniaus dailės akademija, menai, dailė 01M)​

doc. dr. Vaidas Petrulis (Kauno technologijos universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)​

doc. Toomas Tammis (Estijos dailės akademija, architektūros katedra)​
 

Priedai:

 • Disertacija.pdf
  13,7 MB · Skaitymai: 266
 • Santrauka.pdf
  248,6 KB · Skaitymai: 167
 • Summary.pdf
  132,8 KB · Skaitymai: 146

The Deconstruction of Cracks in the Structure of the City

 • Bibliographic Description: Ignas Lukauskas, Dekonstruojami plyšiai miesto struktūroje, daktaro meno projektas, menai, dizainas (02M), Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2016.
 • Institutional Affiliation: Vilniaus dailės akademija.

Summary. The object of the study – public spaces under deconstruction in the city which in the project are referred to as destructive cracks and are related to negative destructive phenomena. Destruction in urban spaces as a destructive phenomenon is examined in a social context avoiding the formation of destructive shapes or spaces. Relationship between an individual and destructive spaces which in the current socium are a widespread phenomenon is studied by means of a deconstruction methodology. Major attention is paid to destructive public spaces in the city. The general objective of destruction and the form of expression thereof, the impact of negativeness on an individual, the problems of existential feeling and experience are examined. Public spaces under deconstruction as the key object of the study are the most important. The study covers the public, social, and cultural aspects related to destruction in the city. The determination of the innovative impact of deconstructed urban destructive spaces on an individual is among key problems under consideration. Problematic relationship between an individual and destructive spaces also is among the most important issues. The key problem examined in the art project covers the destructive spaces of the city and the origin, change, and interaction of negative phenomena related thereto.

Keywords: deconstruction, destruction, design, innovation, public space, impact.

 
Grįžti