Straipsnis Žiemgalos etninės ribos

11 pav. Kovos peilis-kalavijas. Jauneikių kapas nr. 113

Šis paprotys ir leido išskirti Žiemgalos ribą šių ginklų paplitimo žemėlapyje.

Pastaruoju metu nemažai dėmesio atskirų XII–XIII a. Žiemgalos žemių ribų klausimams skiria Ernestas Vasiliauskas Žr. Ernestas Vasiliauskas, „Žiemgalių žemės XII–XIII a.“, 2007. . Mūsų aptartame pietiniame teritorijos pakraštyje jis išskyrė dvi anonimines žemes ir jas įvardijo Kūros-Kulpės (pietiniame jos pakraštyje – Jurgaičių piliakalnis) ir Kruojos-Daugyvenės žemėmis. Pietinis jų pakraštys sutampa su mūsų nurodyta riba Žr. ten pat, p. 35, žemėl. nr. 1. .

Aptarus pietinę Žiemgalos ribą ir jos chronologinį aspektą, reikėtų apžvelgti pietvakarių ir pietryčių pakraščius.

 

Latvijos archeologai šiaurės vakarinę Žiemgalos ribą veda Zantės ir Ežerės upėmis (Ventos baseinas), Lietuvos archeologai vakarinę jų ribą vedė Ventos upe. Suradus ir ištyrus Pavirvytės kapinyną prie Virvytės upės, paaiškėjo, kad žiemgalių gyventas plotas kur kas labiau nutolęs į vakarus, nei manyta Žr. Ilona Vaškevičiūtė, Adelė Cholodinskienė, Pavirvytės kapinynas (X–XIII amžiai), 2008. , todėl ir vakarinė Žiemgalos riba pereina į kairįjį Ventos krantą ir siekia Virvytės upę. Beje, ši riba gražiai dera ir su Latvijos archeologų nubrėžta šiaurės vakarine riba. XII–XIII a. Žiemgalos žemių žemėlapyje E. Vasiliauskas išskyrė anoniminę žemę, pavadindamas ją Ventos vardu Žr. Ernestas Vasiliauskas, „Žiemgalių žemės XII–XIII a.“, pav. 1. . Tą pačią žemę Tomas Baranauskas pavadino istoriniuose šaltiniuose minimu, tačiau nelokalizuotu Silenės (Šilenų) vardu Žr. Tomas Baranauskas, „Kur buvo žiemgalių Silenės žemė?“, p. 202, žemėl. nr. 1. .

Bene sunkiausiai apibrėžti rytinį–pietrytinį Žiemgalos pakraštį. Teritorija tarp Lėvens ir Pyvesos dabartinio Pasvalio rajone dar aiškiai žiemgališka – tą rodo Smilgių ir Pumpėnų kapinynai. Nors jie netyrinėti, tačiau atsitiktiniai duomenys leidžia teigti, kad kapinynai žiemgališki. Kiek labiau į šiaurės rytus Kupiškio ir Biržų rajonų sandūroje šią ribą turėtų žymėti Vabalninko ir Anciškių kapinynai (abu visiškai sunaikinti) (7 pav., 7, 8). Anciškių kaime kasant žvyrą kalvelėje buvo aptikta žmonių kaulų ir įvairių dirbinių, iš kurių išliko tik įmovinis ietigalis (beje, kur kas būdingesnis žiemgaliams nei sėliams). Vabalninke kasant žvyrą taip pat rasta keletas ugnies nepaliestų daiktų: antkaklė ramentiniais galais, smeigtukas rato formos galvute, apyrankė. Riba Lėvens-Pyvesos žemumoje galėtų būti vedama per Antašavą, Geležius iki Karsakiškio Žr. Ilona Vaškevičiūtė, „Pasvalio žemės senovė“, p. 5. . Labiau į šiaurę nutolusiame dešiniajame Mūšos krante esantis Brenčių kapinynas taip pat žiemgališkas. Atrodo, kad rytinę žiemgalių ribą galima vesti nuo Vabalninko palei Apaščios upę iki jos santakos su Nemunėliu. XII–XIII a. čia būta Lėvens-Pyvesos žemių Žr. Ernestas Vasiliauskas, „Žiemgalių žemės XII–XIII a.“, žemėl. nr. 1. (12 pav.).

 
12 pav. Žiemgalos teritorija ir kapinynai

Išvados

1. Žiemgalių gyventų plotų ribos nebuvo pastovios ir amžiams bėgant kito. Ankstesniu laikotarpiu (V–VII/VIII a.) pietinė tų plotų riba galėjo buvo Mūšos upė, o vėliau ji pasislinko labiau į pietus. Patys piečiausi žiemgalių kapinynai – Šukioniai, Stačiūnai, Meldiniai. Riba vedama iki Šiaulių miesto šiaurinio pakraščio ir dabartinio Panevėžio r. šiaurinės ribos.

2. Vakarinė riba vedama Zantės, Ežerės ir Pavirvytės upėmis, rytinė – Misos ir Apaščios upėmis, piečiau Vabalninko iki Karsakiškio (Lėvens posūkio).

3. Žiemgalių paliktų paminklų (piliakalnių ir kapinynų) paplitimas rodo, kad jų gyventi plotai tiek dabartinės Latvijos, tiek ir Lietuvos teritorijose dydžiu nesiskyrė. Beveik identiškas ir paliktų paminklų skaičius.

 

Literatūra

 • Alseikaitė, Marija, „Baltai priešistoriniais laikais“, Kūryba, 1944, nr. 1, p. 37–41.
 • Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais, Vilnius: Lietuvos archeologų draugija, 2011.
 • Baranauskas, Tomas, „Kur buvo žiemgalių Silenės žemė?“ | Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas (sud.), Florilegium Lithuanum, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010, p. 194–206.
 • Bielenstein, August, Die Grenzen des lettischen Volksstammes und lettischen Sprache in der Gegenwart und im 13. Jahrhundert, (Ein Beitrag zur Ethnologischen Geographie und Geschichte Russlands. Mit einem Atlas von 7 Blattern), St. Petersbourg, 1892.
 • Iš baltų etninės istorijos, M. Aleksaitei-Gimbutienei skirta mokslo konferencija, Vilnius, 2011 m. rugsėjo 29–30 d.
 • Jovaiša, Eugenijus, „Senasis geležies amžius: paminklai ir kultūros“, Istorija, 1997, t. 34, p. 48–82.
 • Jovaiša, Eugenijus; Adomas Butrimas (sud.), Lietuva iki Mindaugo, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
 • Kазакявичюс, Витаутас, Оружия балтских племен II–VIII веков на территории Литвы, Вильнюс: Мокслас, 1988.
 • Latviešu vesture, I. sējums, Rīgā, 1938.
 • Latvijas archaioloģija, Rīgā, 1926.
 • Latvijas PSR arheoloģija, Rīgā: Zinatne, 1974.
 • Latvijas senākā vēsture (9. g. t. pr. Kr. – 1200. g.), Rīgā: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001.
 • Moora, Harri, Pirmatnējā kopiens iekārta un agrā feodalā sabiedziba Latvijas PSR teritorija, Rīga, 1952.
 • Puzinas, Jonas, „Naujausių proistorinių tyrinėjimų duomenys“, Senovė, 1938, t. IV, p. 175–303, 56 lent., 7 žemėl.
 • Rimantienė, Rimutė (red.), Lietuvos TSR archeologijos atlasas, kn. 3: I–XIII a. pilkapynai ir senkapiai, Vilnius: Mokslas, 1977.
 • Tautavičius, Adolfas (red.), Lietuvos TSR archeologijos atlasas, kn. 2: Piliakalniai, Vilnius: Mintis, 1975.
 • Tautavičius, Adolfas (red.), Lietuvos TSR archeologijos atlasas, kn. 4: I–XIII a. radiniai, Vilnius: Mokslas, 1978.
 • Tautavičius, Adolfas, „Požerės plokštinis kapinynas“, Lietuvos archeologija, t. 3: V–VIII a. žemaičių kultūra, Vilnius: Diemedis, 1984, p. 11–93.
 • Vaitkunskienė, Laima, Pagrybio kapinynas, Lietuvos archeologija, t. 13, Vilnius: Diemedis, 1995.
 • Vasiliauskas, Ernestas, „Žiemgalių žemės XII–XIII a.“ | Rita Regina Trimonienė, Robertas Jurgaitis (sud.), Kryžiaus karų epocha Baltijos regiono tautų istorinėje sąmonėje, Šiauliai: Saulės delta, 2007, p. 24–64.
 • Vaškevičiūtė, Ilona, “Par Zemgales dienvidu robežu”, Arheologu pētījumi Latvijā, Rīga, 2002, p. 413–418.
 • Vaškevičiūtė, Ilona, “Semigallian Warrior Weaponry and Its Reflection in Burial Rites in the Fifth to the 12th Century AD,” Archeologia Baltica, 2007, no. 8, pp. 214–222.
 • Vaškevičiūtė, Ilona, „Pasvalio žemės senovė“, Šiaurietiški atsivėrimai [Pasvalio krašto istorijos, kultūros žurnalas], 2002, nr. 2 (13), p. 4–7.
 • Vaškevičiūtė, Ilona, „Pietinės Žiemgalos ribos“, Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, 1999, nr. 1, p. 2–7.
 • Vaškevičiūtė, Ilona, „Šukionių kapinynas (Pakruojo rajonas, Lygumų apylinkė)“, Lietuvos archeologija, t. 20: Sėlių ir žiemgalių paminklai, Vilnius: Diemedis, 2000, p. 159–224.
 • Vaškevičiūtė, Ilona, Žiemgaliai V–XII amžiuje, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004.
 • Vaškevičiūtė, Ilona; Adelė Cholodinskienė, Pavirvytės kapinynas (X–XIII amžiai), Vilnius: Diemedis, 2008.
 • Volkaitė-Kulikauskienė, Regina (red.), Iš lietuvių etnogenezės, Vilnius: Mokslas, 1981.
 • Volkaitė-Kulikauskienė, Regina (red.), Lietuvių etnogenezė, Vilnius: Mokslas, 1987.
 • Volkaitė-Kulikauskienė, Regina (red.), Vakarų baltai: etnogenezė ir etninė istorija, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 1997.
 • Volkaitė-Kulikauskienė, Regina, „Stačiūnų kapinyno antkaklės“, Gimtasai kraštas, 1943, nr. 31, p. 80–95.
 • Volkaitė-Kulikauskienė, Regina, Lietuviai IX–XII a., Vilnius: Mintis, 1970.
 • Zabiela, Gintautas (red.), Lietuvos istorija, t. 2: Geležies amžius, Vilnius: Baltos lankos, 2007.
 • Zemgaļi senatnē | Žiemgaliai senovėje, Rīgā: Latvijas vēstures muzejs, 2003.
 • Атгазис, Марис К., «Вопросы этнической истории земгалов» | Эвалд Станиславович Мугуревич (ред.), Из древнейшей истории балтских народов: по данным археологии и антропологии, Рига: Зинатне, 1980, c. 89–101.
 • Волкайте-Куликаускене, Регина (ред.), Проблемы этногенеза и этнической истории балтов, Вильнюс: Мокслас, 1985.
 • Таутавичюс, Адолфас, «Балтские племена на территории Литвы в I тысячелетии н. э.» | Эвалд Станиславович Мугуревич (ред.), Из древнейшей истории балтских народов: по данным археологии и антропологии, Рига: Зинатне, 1980, c. 80–88.
 • Таутавичюс, Адолфас, «Манжетовидные браслеты в Литве», Studia archaeologica in memoriam Harri Moora, Tallin, 1970, c. 197–201.
 

On the Ethnic Boundaries of Semigallia

 • Bibliographic Description: Ilona Vaškevičiūtė, „Žiemgalos etninės ribos“, @eitis (lt), 2017, t. 918, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Ilona Vaškevičiūtė, „Žiemgalos etninės ribos“, Lituanistica, 2012, t. 58, nr. 1(87), p. 36–50, ISSN 0235-716X.
 • Institutional Affiliation: Lietuvos edukologijos universitetas.
Summary: The territory inhabited by Semigallians was not stable through centuries. According to the opinion prevailing in literature, the Mūša River marked the southern border of Semigallia. The exploration of the burial sites to the south of the Mūša River led to conclude that the territory inhabited by Semigallians stretched far more southwards. The goal of this article is to correct the boundaries of the areas inhabited by Semigallians, to track their change through centuries by highlighting their southern, southeastern and southwestern borders and to show the dynamics of this research problem in historiography.

August Bielenstein, a scientist of German descent working and living in Dobele (Latvia), was the first to address a series of complex questions of historical geography. He supposed that the western boundary between Semigallia and Courland stretched to the confluence of the Vadakstis and Agluona rivers, the southern boundary with Samogitians and Lithuanians ran across the forests to the south of Sidabrė (now – Joniškis District) and Meškuičiai. The southeastern boundary ran from Bauska along the Mūša River towards Panevėžys; the boundary with Selonians was marked by a belt of forests. In the north, the Semigallian lands must have stretched to the Gulf of Riga towards the mouth of the Lielupe River. The Latvian scientist Fr. Balodis associated Semigallians with a slightly larger area than any time before; however, according to him, the area was significantly reduced in the 5th–9th centuries: Semigallia no longer stretched to the Daugava River, while their inhabited area near the Gulf of Riga was far narrower. According to Maris Atgazis, Semigallia reached Lielstraupe in the east and stretched to Zante and Ezere in the west. Lithuanian researchers mostly focused on the southern boundary of Semigallia. They either limited this area with the Mūša River (R. Kulikauskienė) or expanded it to Svėdasai and Tauragnai (M. Alsekaitė) and Akmenė District (J. Puzinas) as well as the northern part of Šiauliai City (A. Tautavičius).

Two chronological periods should be clearly distinguished when solving complex issues of the ethnic boundaries of Semigallia: tribe separation and formation stage – 5th–7th/8th centuries and the period of its subsequent development in the 8th/9th–13th centuries. The territorial boundaries inhabited by Semigallians clearly differed in the aforementioned periods. Whereas in the early stage the area inhabited by Semigallians in the territory of what is now Lithuania covered the very northern border to the Mūša River only, the Semigallian monuments from the late period in the south stretched to the northern border of Šiauliai City, the southern border of Radviliškis District; furthermore, the data of recent years show that the territory extended even more southwards. The southernmost Semigallian burial sites known to this day are Šukioniai, Stačiūnai, Meldiniai dating from the boundary of the 8th–11th centuries – the 9th century. Lithuanian archaeologists associated their western border with the Venta River. As soon as the burial site of Pavirvytė was discovered and explored, the area inhabited by Semigallians proved to be stretched far more westwards than it was previously believed; therefore, the western border of Semigallia extended to the Virvytė River. The eastern-southeastern border of Semigallia is probably most difficult to define. Nevertheless, according to the archaeological data from the monuments located between the Pyvesa and Lėvuo rivers, the line of the eastern boundary of Semigallia may be drawn from Vabalninkas along the Apaščia River to its confluence with the River Nemunėlis. The distribution of Semigallian monuments (mounds and burial sites) shows that the areas inhabited by them in both the territory of what is now Latvia and the present territory of Lithuania did not differ in their size. The number of monuments inherited from them is nearly identical as well.

Keywords: Semigallia, Mūša, Lielupe basin, ethnic boundaries.