autorius

  1. Nerijus Brazauskas

    Studija Personažas ieško skaitytojo, arba Apie metaliteratūriškumą XX a. Vakarų romane

    Santrauka. Studijoje nagrinėjamas metaliteratūriškumas ir jo strategijos XX a. Vakarų romane. Tyrimo objektas – XX a. Vakaruose sukurti modernistiniai ir postmodernistiniai romanai. Tyrimo uždaviniai: 1) nustatyti metaliteratūriškumo sąvokos ir su ja susijusių terminų apibrėžtis; 2) nagrinėti...
  2. Stanislavas Mostauskis

    Straipsnis Neišsemiama Sigito Gedos poezijos gelmė: savasties paieškos Dievo medžio paunksmėje

    Santrauka. Straipnyje susitelkiama į vėlyvąjį, 2006 m. išleistą Sigitos Gedos poezijos rinkinį Miegantis Teodendronas, kartu naudotasi ir kitais paskutinį dešimtmetį dienos šviesą išvydusiais poeto eilių rinkiniais. Tekstas atspindi tam tikrus vėlyvojo Gedos psichologinio ir kūrybinio „portreto...
Grįžti