Disertacija „Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje

  • Bibliografinis aprašas: Aivaras Stepukonis, „Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje, daktaro disertacija, humanitariniai mokslai, filosofija (01H), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  • Institucinė prieskyra: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

Santrauka. Disertacijoje nagrinėjamos „pasaulinės filosofijos“ idėjos, kurias skirtingais raidos etapais formulavo Honolulu lyginamosios filosofijos sąjūdžio dalyviai. Remiantis Honolulu lyginamosios filosofijos sąjūdyje pasklidusiomis vartosenomis, nustatytos šios kertinės „pasaulinės filosofijos“ reikšmės: (a) pasaulinė filosofija kaip filosofinis sintetizmas; (b) pasaulinė filosofija kaip filosofinis universalizmas; (c) pasaulinė filosofija kaip susitikimo ir susitaikymo patetika; (d) pasaulinė filosofija kaip abipusio praturtinimo ir papildymo patetika; (e) pasaulinė filosofija kaip lyginamoji idėjų istoriografija; (f) pasaulinė filosofija kaip filosofinis kosmopoliškumas. „Pasaulinės filosofijos“ idėja, konstruodama įvairius filosofinio dialogo tarp Rytų ir Vakarų kultūrų modelius, dažniausiai suklumpa, tačiau suklupdama leidžia išvengti daugybės klystkelių, ir ši iš pažiūros neigiama padėtis kaip tik ir yra didžiausias pasaulinės filosofijos nuopelnas.

Pagrindiniai žodžiai: lyginamoji filosofija, lyginamoji idėjų istoriografija, pasaulinė filosofija, Havajai, Honolulu, Rytai–Vakarai, Rytai, Vakarai, globalėjimas, kosmopolitizmas, provincializmas, sintetizmas, universalizmas.

 
Aivaras Stepukonis

„Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje


Daktaro disertacija
Humanitariniai mokslai, filosofija (01H)
Vilnius, 2005

Disertacija rengta 2001–2005 metais Kultūros, filosofijos ir meno institute

Mokslinis vadovas
prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas​

Nariai:
prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis (Vilniaus pedagoginis universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H)

prof. habil dr. Juozas Algimantas Krikštopaitis (Kultūros, filosofijos ir meno institutas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H)

prof. habil. dr. Zenonas Norkus (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, sociologija – 05S)

dr. Loreta Poškaitė (Kultūros, filosofijos ir meno institutas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H)
Oponentai:
prof. dr. Leonidas Donskis (Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H)

doc. dr. Audrius Beinorius (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H)​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    8,7 MB · Skaitymai: 407
  • Santrauka.pdf
    1,5 MB · Skaitymai: 128

A Critique of the Ideas of a “World Philosophy”: Philosophical and Historiographical Projects in the Honolulu Comparative Movement

  • Bibliographic Description: Aivaras Stepukonis, „Pasaulinės filosofijos“ idėjų kritika: filosofiniai ir istoriografiniai projektai Honolulu komparatyvizmo sąjūdyje, daktaro disertacija, humanitariniai mokslai, filosofija (01H), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  • Institutional Affiliation: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

Summary. The dissertation analyzes ideas of “a world philosophy” formulated by the members of the Honolulu movement of comparative philosophy. There are six distinguishable meanings of “a world philosophy” that are used by the Honolulu movement of comparative philosophy: (a) a world philosophy as philosophical syntheticism; (b) a world philosophy as philosophical universalism; (c) a world philosophy as a pathos of mutual meeting and reconciliation; (d) a world philosophy as a pathos of mutual complementation and enrichment; (e) a world philosophy as a comparative historiography of ideas; (f) a world philosophy as philosophical cosmopolitanism. The idea of “a world philosophy” in its search for different models of philosophical dialog between the cultures of the East and the West most often stumbles, but in doing so it guards against many philosophical pitfalls. Thus, this seemingly negative outcome of a world philosophy becomes a positive theoretical achievement and it can properly be understood only as such.

Keywords: globalization, East, West, world philosophy, comparative philosophy, comparative historiography of ideas, syntheticism, universalism, cosmopolitanism.

 
Grįžti