Disertacija Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas

  • Bibliografinis aprašas: Marius Urvikis, Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, vadyba (03S), Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016.
  • Institucinė prieskyra: Mykolo Romerio universitetas.

Santrauka. Disertacijoje analizuojamos viešųjų paslaugų, kurias organizuoja vietos savivaldos institucijos, tobulinimo perspektyvos. Globalių viešojo valdymo struktūrinių pokyčių kontekste, organizuojant viešųjų paslaugų teikimą savivaldos lygmenyje, susiduriama su daugeriopais sunkumais. Būtina mišrios rinkos formuojamų viešųjų paslaugų sistemų funkcionalumo sąlyga – inovatyvių sprendimų dinamiškumas, reikalaujantis naujų teorinių žinių ir praktikų integravimo. Viešųjų paslaugų organizavimo, kaip tyrimo objekto, pobūdis ir koherentiškumas, kaip ir daugelis kitų visuomenės bei valstybės raidos procesų, lemia viešųjų paslaugų vadybos specifiškumą, o įvairiai interpretuojamų paslaugų kokybę ir organizavimo veiksmingumą apibrėžiančių daugiklių vertinimo gebos stoka skatina tobulinti tyrimų metodologiją. Tai vienas iš nedaugelio tyrimų, kuriame vartotojų suvoktoji viešųjų paslaugų kokybė vertinama dokumentų analizės metodu, orientuojantis ne į techninius rodiklius, o į subjektyvų (individualaus vartojimo) lygmenį, vartotojų nepasitenkinimą lemiančių paslaugų paieškas. Darbe taip pat atlikta savivaldybių administracijos struktūrinių padalinių vadovų apklausa. Empirinio tyrimo rezultatus interpretuojant teorinių viešųjų paslaugų teikimo organizavimo ir specifinių Lietuvos vietos savivaldos sąlygų kontekste, suformuojamos ir pagrindžiamos įžvalgos, kaip formuoti viešųjų paslaugų sistemą.

Pagrindiniai žodžiai: viešosios paslaugos, vietos savivalda, mišri viešųjų paslaugų rinka, bendrasis paslaugų kūrimas, vartotojų pasitenkinimas.

 
Marius Urvikis

Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas


Daktaro disertacija
Socialiniai mokslai, vadyba (03S)
Vilnius, 2016

Disertacija rengta 2011–2015 metais Mykolo Romerio universitete

Mokslinis vadovas
prof. dr. Arvydas Guogis​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    4,4 MB · Skaitymai: 315
  • Santrauka.pdf
    443,2 KB · Skaitymai: 144

Improvement of the System of Public Services Organized by Local Self-Government Institutions

  • Bibliographic Description: Marius Urvikis, Vietos savivaldos institucijų organizuojamų viešųjų paslaugų sistemos tobulinimas, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, vadyba (03S), Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016.
  • Institutional Affiliation: Mykolo Romerio universitetas.

Summary. The dissertation analyzes the perspective of development of the system of public services organized by local government institutions. In the context of global structural changes in public administration the organization of provision of public services at the municipal level encounter multiple challenges. The functionality of public services‘ systems formed with the basis of mixed market is provided by the dynamism of innovative solutions requiring integration of new knowledge and practices. A nature and coherence of the organization of public services as a research object with many other societies‘ and national development processes determines the specificity of the public service management while the lack of valuations resolution of multipliers defining the quality and efficiency of organization of services, interpreted in different ways, requires improvement of the research methodology. This is one of the few studies in which quality of public services perceived by consumers is valued by the method of documents analysis, focusing not on technical indicators but on the subjective (individual consumption) level, on research of service attributes which determine the consumers‘ dissatisfaction. This research also carries out the survey of heads of municipal administrations structural subdivisions. By interpreting the results of empirical research in the context of organization of theoretical public services and specific conditions of Lithuanian local governments the insights for functional public services system formation are formed and supported.

Keywords: public services, local government, mixed market of public services, co-production of public services, consumers' satisfaction.

 
Grįžti