Vyksta Skelbti naujus mokslo ir meno veikalus

Autoriai kviečiami skelbti naujus (anksčiau neleistus) mokslo ir meno veikalus (straipsnius, studijas, monografijas ir t. t.) elektroninei leidybai ir sklaidai recenzuotų, ISSN numeruotų mokslo ir meno leidinių skiltyje. Kvietimas – tęstinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams.

Finansavimas
Paslaugos autoriams teikiamos atlygintinai (žr. nr. 1, 2 ir 4).

Reikalavimai
Teikiamas rankraštis privalo būti:
  1. atitinkąs mokslo ir meno krypties, kuriai priskiriamas, leidiniams keliamus akademinius reikalavimus;
  2. teigiamai recenzuotas mažiausiai dviejų dalykinę rankraščio sritį išmanančių mokslininkų, kurie nėra rankraščio bendraautoriai ir nėra „@eities“ darbuotojai (žr. „Kolegialioji recenzija“);
  3. parašytas taisyklinga lietuvių kalba, vadovaujantis bendrosiomis bibliografinių šaltinių rašybos taisyklėmis (žr. „Bibliografijos rašyba“);
  4. papildytas vienos pastraipos dydžio santrauka ir pagrindiniais žodžiais lietuvių bei anglų kalbomis;
  5. pateiktas tvarkingoje ODT formato byloje (žr. „Open Office“);
  6. jei naudojami teksto priedai (pvz., lentelės, diagramos, nuotraukos, paveikslai, brėžiniai, garso ir vaizdo įrašai), pridedamos ZIP aplanke suglaudintos iš eilės numeruotos kuo didesnės raiškos kompiuterinės priedų bylos.
Teikimas
  1. Jungtis prie tinklavietės (jei autorius neregistruotas, prieš jungiantis registruotis Forma pasiekiama tik neprisijungus prie tinklavietės. );
  2. pildyti ir teikti formą „Skelbti naują veikalą“ Forma pasiekiama tik prisijungus prie tinklavietės. .
Vertinimas
Gavęs formą, per artimiausias 2 dienas redaktorius susipažįsta su pateiktu rankraščiu ir, įvertinęs leidybos ir sklaidos darbų apimtį bei nustatęs bendrą paslaugų įkainį, praneša apie įkainį autoriui privačiame tinklavietės pokalbyje. Autoriui sutikus pirkti paslaugas ir apmokėjus sąskaitą, redaktorius rengia ir skelbia leidinį. Autoriui nesutikus pirkti paslaugų, redaktorius leidinio nerengia ir neskelbia, o abi šalys – autorius ir tinklavietė – nevykdo jokio sandorio.

Pastaba: teikdamas formą autorius neįsipareigoja pirkti paslaugų iš tinklavietės. Formos tikslas – informuoti redaktorių apie numatytą leisti veikalą, siekiant įvertinti leidybos ir sklaidos darbų apimtį bei nustatyti bendrą teiktinų paslaugų įkainį.

Terminas
1–2 spaudos lankų apimties leidiniai, nevykdant ypatingų maketavimo ir programavimo užduočių, parengiami ir paskelbiami per 5 dienas.

Kilus klausimams kalbinti Kalbinama tik prisijungus prie tinklavietės. atsakingąjį redaktorių.