Žodynėlis

1. Tinklavietė – elektroninių mokslo sklaidos vartų @eitis visuma.

2. Tinklavietės antraštė: Tinklavietės antraštė

3. Tinklavietės naršymo juosta neprisijungus: Tinklavietės naršymo juosta neprisijungus

4. Tinklavietės naršymo juosta prisijungus: Tinklavietės naršymo juosta prisijungus

5. Tinklavietės naršymo adreso juosta: Tinklavietės naršymo adreso juosta

6. Tinklavietės poraštė: Tinklavietės poraštė

7. Paskyra – tinklavietėje pavieniam autoriui skirta priemonių ir nuostatų visuma.

8. Autorius – registruotas tinklavietės narys. Didžioji dalis @eities autorių yra mokslo laipsnius arba jų atitikmenis turintys Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų tyrėjai arba dėstytojai. Dalyvauja nemažas būrys doktorantų. Likusią nedidelę dalį sudaro Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų administracijų atstovai bei @eities darbuotojai.

9. Dėklas – sisteminis tinklavietės lygis, turintis pastovųjį URL adresą, leidžiantis skirstyti, rūšiuoti, gretinti ir vienus į kitus dėti vardinius arba numeruotuosius duomenų telkinius. Tinklavietėje esama 4 lygių dėklų:

I. skiltis >

II. temynas >

III. tema >

IV. tęsinys

arba vaizdžiau: Tinklavietės turinio lygių sistema

10. Skiltis – pirmasis (aukščiausiasis) sisteminis tinklavietės lygis, vardinis numeruotasis įdėtinių skilčių arba temynų dėklas.

11. Temynas – antrasis sisteminis tinklavietės lygis, vardinis numeruotasis įdėtinių temynų ir temų dėklas. Temynų esama uždarųjų ir atvirųjų. Pavyzdžiui, rankraščių skiltyje esantys uždarieji temynai yra skirti autoriams, drauge arba skyrium rašantiems ir taisantiems mokslo renginių arba veikalų rankraščius. Skaityti ir rašyti uždaruosiuose temynuose gali tik autoriai, kuriems temynai yra skirti. Autoriai, kuriems temynai nėra skirti, ir visi tinklavietės svečiai (neregistruoti skaitytojai) uždarųjų temynų pasiekti negali.

12. Tema – trečiasis sisteminis tinklavietės lygis, vardinis numeruotasis tęsinių dėklas.

13. Tęsinys – ketvirtasis (žemiausiasis) sisteminis tinklavietės lygis, bevardis numeruotasis raiškiojo turinio (teksto, grafikos, vaizdo, garso įrašų ir pan.) dėklas. Kiekvienas tęsinys tinklavietėje turi savo pastovųjį URL adresą. Vienas leidinio temos tęsinys paprastai apima 2–3 vidutinio dydžio pastraipas, arba 1700–2000 rašmenų. Vadinasi, leidinių temos tinklavietėje sudaromos jas tęsiant, tai yra skaidant į tęsinius po maždaug 2–3 saikingo dydžio pastraipas, turinčius savo pastoviuosius URL adresus, kurie leidžia sparčiai naršyti ir akimirksniu rasti ieškomus tekstus net itin didelės apimties leidiniuose.

14. Leidinys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje raiškiuoju turiniu paskelbtas ir glaustu autoriaus akademinės veiklos aprašu papildytas mokslo kūrinys (renginys arba veikalas), atitinkantis akademiniams renginiams arba veikalams keliamus reikalavimus. Tinklavietėje skelbiami ir kintamojo (HTML), ir pastoviojo (PDF) maketų leidiniai. Paskelbtas leidinys tampa viešąja informacija.

15. Veikalas – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje paskelbtas mokslo leidinys, kurio turinio nesudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių mokslo veikalų pavyzdžiai: bibliografija, biografija, komentaras, meno albumas, meno kūrinys, monografija, recenzija, straipsnis, straipsnių rinkinys, studija, šaltinis, vadovėlis, vertimas, žinynas, arba žodynas.

16. Renginys – tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje paskelbtas mokslo leidinys, kurio turinį sudaro tiesioginė autorių sąveika. Elektroninių rašytinių mokslo renginių pavyzdžiai:

  • dialogas – stiliaus požiūriu neformali 2–4 mokslininkų diskusija raštu;
  • simpoziumas – stiliaus požiūriu pusiau formali 5–10 mokslininkų diskusija raštu;
  • konferencija – stiliaus požiūriu formali 10–30 mokslininkų diskusija raštu;
  • kongresas – stiliaus požiūriu formali vienu metu bendra tematika plėtojama kelių rašytinių mokslo renginių seka;
  • paskaita – mokslinis pranešimas, kuriam pasibaigus vyksta mokslininkų diskusija raštu;
  • seminaras – stiliaus požiūriu pusiau formalios mokomosios akademinės pratybos raštu.

17. Glaustas akademinės veiklos aprašas – viešajame autoriaus profilyje pateikta informacija apie tinklavietėje, recenzuotų ir ISSN numeruotų leidinių skiltyje paskelbto leidinio autorių, kurią sudaro autoriaus nuotrauka ir akademinės veiklos aprašas. Šis aprašas neatsiejamas nuo paskelbto leidinio. Tinklavietėje kartu su autoriaus leidiniu paskelbtas akademinės veiklos aprašas tampa viešąja informacija.

18. Rankraštis – rengiamas leidinys, numatytas skelbti recenzuotų ir ISSN numeruotų mokslo leidinių skiltyje.

19. Kolegialioji recenzija – tai glausta vertinamoji išvada apie parengto mokslo (ar meno) darbo atitikimą akademinių leidinių reikalavimams. Tinklavietėje leidiniai skelbiami, gavus mažiausiai dviejų dalykinę leidinio sritį išmanančių mokslininkų, kurie nėra leidinio bendraautoriai ir nėra @eities darbuotojai, teigiamas kolegialiąsias recenzijas. Recenzija rašoma tokia forma:

[vieta, data]

Su [autoriaus asmenvardis] parengtu mokslo (ar meno) darbu:

[bibliografinis darbo aprašas]

susipažinau.

Tvirtinu, kad darbas atitinka [mokslo ar meno sritis ir kryptis] leidiniams keliamus akademinius reikalavimus ir gali būti skelbiamas recenzuotu mokslo (ar meno) leidiniu.

[recenzento mokslo vardas, laipsnis, asmenvardis

parašas

pareigybė

įstaiga

recenzento e. pašo adresas]

@eitis priima ir išplėstines recenzijas, kuriose recenzentai savo išvadas grindžia, tačiau išplėstinės recenzijos – nebūtinos.

@eitis priima tik teigiamas recenzijas, neigiamų recenzijų nepriima ir nekaupia.

Teigiamos recenzijos @eičiai perduodamos skaitmeniniu būdu pasirašytose PDF bylose arba tiesiogiai, telkiantis tinklavietės priemones, kuriomis autoriai ir recenzentai gali naudotis leidinių rengimo metu.

Su parengto mokslo darbo kokybe susijusius recenzavimo klausimus autorius su recenzentais derina ir sprendžia tiesiogiai, @eičiai netarpininkaujant.

Užtikrinant recenzavimo skaidrumą informacijos viešumu, nauji mokslo leidiniai @eityje recenzuojami atvirai, įvardijant recenzentus. Recenzentai įvardijami ir perleidžiant mokslo darbus, anksčiau skelbtus kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, kai leidinys recenzentus įvardija; kai leidinys recenzentų neįvardija, recenzentai neįvardijami ir @eityje.

Grįžti