Recenzavimas

Užtikrinant kolegialiojo recenzavimo (angl. peer review) skaidrumą informacijos viešumu, nauji mokslo leidiniai @eityje recenzuojami atvirai, įvardijant recenzentus. Recenzentai įvardijami ir perleidžiant mokslo darbus, anksčiau skelbtus kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose, kai leidinys recenzentus įvardija; kai leidinys recenzentų neįvardija, recenzentai neįvardijami ir @eityje.

Kolegialioji recenzija – tai glausta vertinamoji išvada apie parengto mokslo (ar meno) darbo atitikimą akademinių leidinių reikalavimams. @eityje leidiniai skelbiami, gavus mažiausiai dviejų dalykinę leidinio sritį išmanančių mokslininkų, kurie nėra leidinio bendraautoriai ir nėra @eities darbuotojai, teigiamas kolegialiąsias recenzijas. Recenzija rašoma tokia forma:

[vieta, data]

Su [autoriaus asmenvardis] parengtu mokslo (ar meno) darbu:

[bibliografinis darbo aprašas]

susipažinau.

Tvirtinu, kad darbas atitinka [mokslo ar meno sritis ir kryptis] leidiniams keliamus akademinius reikalavimus ir gali būti skelbiamas recenzuotu mokslo (ar meno) leidiniu.

[recenzento mokslo vardas, laipsnis, asmenvardis

parašas

pareigybė

įstaiga

recenzento e. pašo adresas]

@eitis priima ir išplėstines recenzijas, kuriose recenzentai savo išvadas grindžia, tačiau išplėstinės recenzijos – nebūtinos.

@eitis priima tik teigiamas recenzijas, neigiamų recenzijų nepriima ir nekaupia.

Teigiamos recenzijos @eičiai perduodamos skaitmeniniu būdu pasirašytose PDF bylose arba tiesiogiai, telkiantis tinklavietės priemones, kuriomis autoriai ir recenzentai gali naudotis leidinių rengimo metu.

Grįžti