Vyksta Skelbti naujus mokslo ir meno veikalus

Autoriai kviečiami skelbti naujus (anksčiau neleistus) mokslo ir meno veikalus (straipsnius, studijas, monografijas ir t. t.) elektroninei leidybai ir sklaidai recenzuotų ISSN numeruotų mokslo ir meno leidinių skiltyje. Kvietimas – tęstinis, skirtas visų mokslo ir meno sričių atstovams.

Finansavimas
Paslaugos autoriams teikiamos atlygintinai (žr. Žinynas > Finansavimas).

Reikalavimai
Teikiamas rankraštis privalo būti:
  1. atitinkąs mokslo ir meno krypties, kuriai priskirtas, leidiniams keliamus akademinius reikalavimus;
  2. teigiamai recenzuotas mažiausiai dviejų dalykinę rankraščio sritį išmanančių mokslininkų, kurie nėra rankraščio bendraautoriai ir nėra @eities darbuotojai (žr. „Kolegialioji recenzija“);
  3. parašytas taisyklinga lietuvių kalba, vadovaujantis bendrosiomis bibliografinių šaltinių rašybos taisyklėmis (žr. „Bibliografija“);
  4. papildytas vienos pastraipos dydžio santrauka ir pagrindiniais žodžiais lietuvių bei anglų (JAV) kalbomis;
  5. pateiktas tvarkingoje ODT formato byloje (žr. „Open Office“);
  6. jei naudojami teksto priedai (pvz., lentelės, diagramos, nuotraukos, paveikslai, brėžiniai, garso ir vaizdo įrašai), papildytas ZIP aplanke suglaudintomis iš eilės numeruotomis kuo didesnės raiškos kompiuterinėmis priedų bylomis.
Teikimas
  1. Jungtis prie tinklavietės (jei autorius neregistruotas, prieš jungiantis registruotis);
  2. pildyti ir teikti formą „Skelbti naują veikalą“ Forma pasiekiama prisijungus prie tinklavietės. .
Vertinimas
Gavęs formą, per artimiausias 2 dienas redaktorius susipažįsta su pateiktu rankraščiu ir, įvertinęs leidybos ir sklaidos darbų apimtį bei nustatęs bendrą paslaugų įkainį, praneša apie įkainį autoriui privačiame tinklavietės pokalbyje. Autoriui sutikus pirkti paslaugas ir apmokėjus sąskaitą, redaktorius rengia ir skelbia leidinį. Autoriui nesutikus pirkti paslaugų, redaktorius leidinio nerengia ir neskelbia, o abi šalys – autorius ir tinklavietė – nevykdo jokio sandorio.

Pastaba: teikdamas formą autorius neįsipareigoja pirkti paslaugų iš tinklavietės. Formos tikslas – informuoti redaktorių apie numatytą leisti veikalą, siekiant įvertinti leidybos ir sklaidos darbų apimtį bei nustatyti bendrą teiktinų paslaugų įkainį.

Terminas
1–2 spaudos lankų apimties leidiniai, nevykdant ypatingų maketavimo ir programavimo užduočių, parengiami ir paskelbiami per 5 darbo dienas.

Kilus klausimams kalbinti Kalbinama prisijungus prie tinklavietės. atsakingąjį redaktorių.
 
Grįžti