Studija Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atskirąsias nuomones: keli bihevioristiniai aspektai

Tokio pobūdžio klausimų kandidatams į Konstitucinio Teismo teisėjus buvo užduota ir Seimo frakcijų posėdžiuose. Kandidatai atsakė į tuos klausimus gana aptakiai, laikydamiesi „aukso vidurio“, – taip, kad politikai neturėtų pagrindo jiems prikišti drąsos eiti prieš būsimą hipotetinę Teismo daugumą stokos, ir kartu taip, kad nesusikompromituotų prieš teisininkų profesinę bendruomenę sudarę (žinoma, klaidingą!) įspūdį, kad nesuvokia, jog konstitucinė jurisprudencija auginama byla po bylos, o oficialioji konstitucinė doktrina plėtojama ją reinterpretuojant jos pačios pagrindu Per kiek daugiau nei vienerius šios sudėties Teismo metus atskirųjų nuomonių tikrai nepadaugėjo, o trys nauji teisėjai kol kas išvis nepareiškė atskirųjų nuomonių. Nuo 2011 m. rotacijos iki šiol buvo pareikštos tik keturios atskirosios nuomonės: viena teisėjos Ramutės Ruškytės, trys – teisėjo Egidijaus Šileikio (iš jų viena, paskutinė, byloje, kurioje jis pats buvo pranešėjas). Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjos Ramutės Ruškytės atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo, 2011; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimo, 2011; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo, 2012. Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2012; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimo, 2012. Taip pat žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymo kai kurių nuostatų, kuriomis reguliuojami su rinkimų užstato sumokėjimu, kandidatų deklaracijų pateikimu, rinkimų slenksčio pasiekimu, sutarties su politinės kampanijos iždininku sudarymu ir valstybės biudžeto lėšų politinėms partijoms paskirstymu susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, 2012. .

Tačiau toks kandidatų į Konstitucinio Teismo teisėjus klausinėjimo kryptingumas (ypač turint galvoje, kad jis buvo kur kas mažiau būdingas teisėjų rotacijai 2008 m. ir, atrodo, visai nebuvo būdingas iki tol), kai oficialiosios konstitucinės doktrinos koregavimo ir teisėjo nesutikimo su Teismo daugumos pozicija problematika priskiriama „pasiryžimo ir valios“ sričiai, savaip apnuogina svarbų su teise susijusio viešojo diskurso aspektą: politinis isteblišmentas konstitucinės jurisprudencijos raidą vis mažiau vertina kaip nuoseklų, autopoietinį, teisinės logikos diktuojamą procesą ir vis labiau – kaip valios apraišką ir rezultatą. Tai nerimą kelianti tendencija. Darant prielaidą, kad Seimas yra visuomenės atspindys, susirūpinimas, kurį ji kelia, turėtų būti dar didesnis.

 

Šaltiniai ir literatūra

 • Aarnio, Aulis; D. Neil MacCormick (eds), Legal Reasoning, Aldershot: Dartmouth, 1992.
 • Alexy, Robert, Teisinio argumentavimo teorija: mokymas apie racionalų diskursą, arba Teisinio pagrindimo teorija, iš vokiečių kalbos vertė Juozas Galginaitis, Austėja Galginaitytė, Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2005.
 • Barak, Aharon, Purposive Interpretation in Law, translated by Sari Bashi, Princeton (N.J.), Woodstock: Princeton University Press, 2005.
 • Berman, Harold Joseph, “Why the History of Western Law is Not Written” | Harold Joseph Berman, Faith and Order: The Reconciliation of Law and Religion, Atlanta (GA): Scholars Press, 1993.
 • Berman, Harold Joseph, Teisė ir revoliucija: Vakarų teisės tradicijos formavimasis, iš anglų kalbos vertė Arvydas Šliogeris, Vilnius: Pradai, 1999.
 • Canetti, Elias, Masė ir valdžia, iš vokiečių kalbos vertė Alfonsas Tekorius, Vilnius: Alma littera, 2003.
 • Chochrin, Tomas, „Dėl atskirosios nuomonės pareiškimo termino“, Wordpress.com, 2011/10/04 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Chochrin, Tomas, „Diskusija dėl atskirosios nuomonės instituto konstitucinės justicijos bylose“, Wordpress.com, 2012/05/09 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Donskis, Leonidas, Nepopuliarios įžvalgos: politikos komentarai ir esė, Vilnius: Versus aureus, 2009.
 • Donskis, Leonidas, Taip, bet…: nepolitologiniai svarstymai apie politiką, Vilnius: Versus aureus, 2007.
 • Donskis, Leonidas, Tyliosios alternatyvos: socialinės analizės ir kritikos eskizai, Vilnius: Versus aureus, 2008.
 • Gasset, José Ortega y, Masių sukilimas, iš ispanų kalbos vertė Elena Treinienė, Vilnius: Mintis, 1993.
 • Gumbis, Jaunius, „Teisės samprata: logikos taikymo problematika“, Teisė, 2010, t. 76, p. 46–62.
 • Jackūnas, Žibartas, „Socialinės šizofrenijos industrija: demokratiją jau pakeitė mediakratija?, Kultūros barai, 2012, nr. 5, p. 14–22.
 • Jarašiūnas, Egidijus, „Oficialios konstitucinės doktrinos koregavimo problemos“, Jurisprudencija, 2009, t. 115, nr. 1, p. 39–70.
 • Keskinen, Auli, „Dalyvaujamoji demokratija ir pilietinė visuomenė: visuomenės sprendimų priėmimas informacijos amžiuje“, Politologija, 1997, nr. 2, p. 28–43.
 • Konstitucinio Teismo teisėjų Tomos Birmontienės ir Algirdo Taminsko atskiroji nuomonė, 2009 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Kūris, Egidijus (sud.), Lietuvos teisinės institucijos, Vilnius: Registrų centras, 2011.
 • Kūris, Egidijus, “Judges as Guardians of the Constitution: ‘Strict’ or ‘Liberal’ Interpretation” | Eivind Smith (ed.), Old and New Constitutions: The Constitution as Instrument of Change, Stockholm: SNS Förlag, 2003.
 • Kūris, Egidijus, „Apie (ne)pagarbą teisei“, Notariatas, 2012, nr. 13, p. 6–18.
 • Kūris, Egidijus, „Atskiroji nuomonė Konstituciniame Teisme: pirmosios patirtys“ | Gintaras Švedas (sud.), Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis, Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012, p. 163–182.
 • Kūris, Egidijus, „Konstitucinės justicijos proceso teisės klausimu“, Teisė, 2011, t. 78, p. 7–27.
 • Kūris, Egidijus, „Politinių klausimų jurisprudencija ir Konstitucinio Teismo obiter dicta: Lietuvos Respublikos Prezidento institucija pagal Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarimą“, Politologija, 1998, nr. 1 (11), p. 3–94.
 • Laučius, Vladimiras, „Demokratijos saulėlydis“, Delfi.lt, 2012 m. gegužės 28 d. [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Le Bon, Gustave, Minios psichologija, iš prancūzų kalbos vertė Nomeda Hofertaitė, Vilnius: Vaga, 2011.
 • Levin, Joel, How Judges Reason: The Logic of Adjudication, New York (NY): Lang, 1992.
 • Lietuvos Respublikos ypatingojo prokuroro įstatymo projektas, Lrs.lt, 2011-12-23 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės žinios, 1991, nr. 6-166 (Lietuvos Respublikos Konstitucinis įstatymas „Dėl Lietuvos valstybės“ – Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis); 1992, nr. 18-513 (Lietuvos Respublikos Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ – Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis); 1992, nr. 33-1014 (Lietuvos Respublikos Konstitucija); 1992, nr. 33-1015 (Lietuvos Respublikos Įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ – Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis); Valstybės žinios, 1996, nr. 64-1501; 1996, nr. 122-2863; 2002, nr. 65-2629; 2003, nr. 14-540; 2003, nr. 32-1315; 2003, nr. 32-1316; 2004, nr. 111-4123; 2004, nr. 111-4124 (Lietuvos Respublikos Konstitucinis aktas „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ – Lietuvos Respublikos Konstitucijos sudedamoji dalis); 2006, nr. 48-1701.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. lapkričio 10 d. sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko prašymo išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1994 m. birželio 15 d. nutarimą“, Lrkt.lt [žiūrėta 2012-05-31]. Sprendimas Valstybės žiniose nepaskelbtas.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. balandžio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 29 straipsnio pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. vasario 25 d. nutarimo „Dėl V. Nikitino atleidimo iš generalinio prokuroro pareigų“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 1998, nr. 39-1044.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m. balandžio 11 d. dekreto nr. 40 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka“ ta apimtimi, kuria nustatyta, kad Lietuvos Respublikos pilietybė išimties tvarka suteikiama Jurij Borisov, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 16 straipsnio 1 daliai“, Valstybės žinios, 2003, nr. 124-5643.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 31 d. išvada „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2004, nr. 49-1600.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d. sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento patvirtinimo“ (juo patvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamentas), Valstybės žinios, 2004, nr. 38-1237 (atitaisymas: 2004, nr. 57); 2005, nr. 137-4937; 2006, nr. 126-4804; 2007, nr. 100-4082 (nauja redakcija); 2008, nr. 139-5513; 2009, nr. 34-1303.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. birželio 2 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. kovo 15 d. nutarimo nr. X–131 „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų paskyrimo“ 2 straipsnio, Lietuvos Respublikos Prezidento 2005 m. kovo 17 d. dekreto nr. 237 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui atleisti R. K. Urbaitį iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ ir Lietuvos Respublikos Seimo 2005 m. kovo 17 d. nutarimo nr. X-138 „Dėl R. K. Urbaičio atleidimo iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo pareigų“ atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2005, nr. 71-2561.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. birželio 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsnio pavadinimo „Konstitucinis Teismas – teisminė institucija“ ir šio straipsnio 3 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2006, nr. 65-2400.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2006, nr. 36-1292.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 69 straipsnio 4 dalies (1996 m. liepos 11 d. redakcija), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 11 straipsnio 3 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija), 96 straipsnio 2 dalies (2002 m. sausio 24 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2006, nr. 36-1292.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 6 d. sprendimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 1 straipsnio 5 punkto, 10 straipsnio 3 ir 4 dalių, 15 straipsnio 1 dalies, 20 straipsnio, 21 straipsnio 2 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 34 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių, 35 straipsnio 2 ir 5 punktų, 37 straipsnio 2 punkto ir 38 straipsnio 2 ir 5 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ motyvuojamosios dalies I skyriaus 6 punkto nuostatų išaiškinimo, taip pat dėl pareiškėjo – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro prašymo išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1996 m. vasario 28 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo nr. 1164 „Dėl dalies Žemės ūkio ministerijos įmonių paskolų kapitalizavimo“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos biudžetinės sandaros įstatymo 13 straipsniui, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 9 straipsniui ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 43 straipsnio pirmajai daliai“ motyvuojamosios dalies 1 punktą“, Valstybės žinios, 2007, nr. 129-5246.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2004 m. liepos 1 d. redakcija) 15 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2008, nr. 140-5569.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo 10 straipsnio 1 dalies (2008 m. vasario 1 d. redakcija) nuostatų ir 11 straipsnio (2008 m. vasario 1 d. redakcija) 1 dalies 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2009, nr. 25-988.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 30 straipsnio (2005 m. gegužės 19 d. redakcija), 32 straipsnio 4 dalies (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2009, nr. 106-4434.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvada „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Lino Karaliaus, kuriam pradėta apkaltos byla, ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Aleksandro Sacharuko, kuriam pradėta apkaltos byla, veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2010, nr. 128-6545.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu nr. X-1569 „Dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos Valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2011, nr. 118-5564.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2011, nr. 129-6116.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. gegužės 22 d. pranešimas žiniasklaidai [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymo kai kurių nuostatų, kuriomis reguliuojami su rinkimų užstato sumokėjimu, kandidatų deklaracijų pateikimu, rinkimų slenksčio pasiekimu, sutarties su politinės kampanijos iždininku sudarymu ir valstybės biudžeto lėšų politinėms partijoms paskirstymu susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2012, nr. 40-1973.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, Valstybės žinios, 2012-09-21, nr. 109-5528.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės žinios, 1993, nr. 6-120; Valstybės žinios, 1993, nr. 68-1277; 1996, nr. 73-1749; 1998, nr. 55-1519; 2001, nr. 21-691; 2001, nr. 39-1335; 2001, nr. 64-2328; 2003, nr. 108-4815; 2007, nr. 77-3056; 2008, nr. 81-3187; 2008, nr. 131-5024; 2008, nr. 134-5179; 2011, nr. 49-2366; 2011, nr. 154-726.
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 4 d. nutarimo, 2008 [žiūrėta 2012-05-31].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2009 m. kovo 2 d. nutarimo, 2009 [žiūrėta 2012-05-31].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvados, 2010 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutarimo, 2011 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2012 m. kovo 29 d. nutarimo, 2012 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimo, 2012 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjos Ramutės Ruškytės atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2010 m. spalio 27 d. išvados, 2010 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjos Ramutės Ruškytės atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimo, 2011 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Gauti ir neišnagrinėti prašymai, Prašymas nr. 34/2009 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos vakarinio plenarinio posėdžio nr. 295 (2011 m. kovo 10 d.) stenograma [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Lietuvos Respublikos teismų įstatymo preambulės pakeitimo ir įstatymo papildymo III1 dalimi įstatymo projektas, 2012 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Mackuvienė, Eglė, Teisinio argumentavimo korektiškumo prielaidos, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, teisė (01S), Vilnius, 2011.
 • Mesonis, Gediminas, Konstitucijos interpretavimo metodologiniai pagrindai, Vilnius: Registrų centras, 2010.
 • Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo Egidijaus Šileikio atskiroji nuomonė dėl Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimo, 2009 [žiūrėta 2012 m. gegužės 31 d.].
 • Stačiokas, Stasys, “The Role of Constitutional Justice in Lithuania” | Eivind Smith (ed.), Old and New Constitutions: The Constitution as Instrument of Change, Stockholm: SNS Förlag, 2003.
 • Staugaitytė, Viktorija, „Atskiroji nuomonė konstitucinėje justicijoje: teismo kolegialumas vs. teisėjo vidinis nepriklausomumas“, Jurisprudencija, 2008, t. 111, nr. 9, p. 125–131.
 • Šindeikis, Algimantas, „E. Šileikio atskiroji nuomonė“, Veidas, 2008, nr. 50.
 • Šliogeris, Arvydas, „Apie vieną kitą grėsmę Lietuvai“ | Viktorija Daujotytė, Valentinas Mikelėnas, Arvydas Šliogeris, Aleksandras Vasiliauskas, Vladas Žulkus, Nerimas: Svarbiausių humanitarinių ir socialinių grėsmių bei jų pasekmių Lietuvai įžvalgos, Vilnius: Tyto alba, 2012, p. 73–90.
 • Šliogeris, Arvydas, Bulvės metafizika: iš filosofo dienoraščių, Vilnius: Apostrofa, 2010.
 • Vareikis, Egidijus, Dinozaurėjanti Europa: emociniai-politiniai svarstymai, Vilnius: Strofa, 2002.
 • Žukas, Tadas, „Aš nesutinku“, IQ, 2011, nr. 11.
 

On the Dissenting Opinions of the Constitutional Court Justices: Some Behavioral Aspects

 • Bibliographic Description: Egidijus Kūris, „Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atskirąsias nuomones: keli bihevioristiniai aspektai“, @eitis (lt), 2020, t. 1 463, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Egidijus Kūris, „Apie Konstitucinio Teismo teisėjų atskirąsias nuomones: keli bihevioristiniai aspektai“, Jurisprudencija, 2012, t. 19, nr. 3, p. 1031–1058, ISSN 1392-6195.
 • Institutional Affiliation: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedra.

Summary. The article focuses on the new institute of the Lithuanian law of constitutional justice procedure – the dissenting opinion of a Constitutional Court justice as it is consolidated in the Law on the Constitutional Court. It is argued that the current statutory regulation is defective in essence because it creates preconditions for diminishing the quality of both the final act of the Constitutional Court (especially when the dissenting opinion is to be filed by the judge rapporteur) and the dissenting opinion under preparation. The narrative is half-normative and half-behavioral: the institute is analyzed in the context of established procedural practice of the Constitutional Court as an extremely collegial institution (also due to the statutory regulation), as well as in the context of the current condition of the public discourse in Lithuania. Namely, statutory regulation allows filing a dissenting opinion (which is not distinguished from the concurring opinion) within three working days after the public announcement of the decision (ruling, conclusion) of the Constitutional Court. Consequently, it is hardly possible to argue that the justice who filed the opinion did not do this in view of the immediate reaction to the decision by the media, the society, or the establishment, and even that he or she did not do this because such reaction took place.

Also, the three-day period mentioned above puts any justice ready to file a dissenting (or concurring) opinion into the position where he or she simultaneously needs to participate in the collegial activity of the Court in deciding cases, as well as to write the dissenting (concurring) opinion. In the article, the legislative proposal is presented that the Law on the Constitutional Court should be amended so as to allow for a relatively long time span between the adoption of the decision (ruling, conclusion) and its announcement to the public at large. However, it is not suggested that the general mode of collectivism as dictated by the Law and as implemented in the established practice of the Constitutional Court shall be abandoned. By this article, the author continues his research on the matter as commenced in his two earlier articles (of 2011 and 2012).

Keywords: Constitutional Court, Constitutional jurisprudence, official Constitutional doctrine, judge rapporteur, dissenting opinion (and concurring opinion), public discourse.

 
Grįžti