Straipsnis Akademinė Ernesto Galvanausko veikla Klaipėdoje (1934–1939 m.)

E. Galvanausko administracinės ir pedagoginės veiklos Klaipėdoje rezultatai vertintini kaip reikšmingi ir svarbūs: jo iniciatyva įsteigto ir vadovaujamo instituto absolventai sėkmingai įsijungė į uostamiesčio ir kitų Lietuvos verslo įmonių, valstybinių įstaigų veiklą, buvo teigiamai vertinami to meto ekonomistų, verslo aplinkos atstovų. Prekybos instituto auklėtiniai, padedami ir konsultuojami E. Galvanausko, steigė naujas įmones, taikė novatorišką, vartotojui patrauklią vadybą. Visa tai liudija aukštą jų profesinio pasirengimo lygį. Pats E. Galvanauskas buvusių studentų istorinėje atmintyje išliko kaip aktyvus, racionalus administratorius, reiklus, bet rūpestingas pedagogas.

Apibendrinant pažymėtina, kad E. Galvanausko iniciatyva įsteigtas Prekybos institutas tapo viena iš šešių Nepriklausomoje Lietuvoje veikusių aukštųjų mokyklų. Steigiant prekybos, taip pat pedagoginę, žemės ūkio, veterinarijos ir kitas specializuotas aukštąsias mokyklas buvo taikoma pirmaujančių užsienio šalių patirtis, jau to meto Lietuvos sąlygomis visuomenėje buvo suvokiama universaliųjų ir taikomųjų studijų derinimo svarba, buvo sudarytos prielaidos specialistų rengimo savo šalyje sistemai formuotis.

 

Literatūra

 • 1935 m. kovo 19 d. Studentų atstovybės laiškas E. Galvanauskui, LCVA, f. 123, ap. 1, b. 30.
 • A. Taujenio laiškas E. Galvanauskui, 1938 m. spalio 24 d., LCVA, f. 123, ap. 1, b. 30.
 • Balteximport raštas E. Galvanauskui, 1938 m. rugpjūčio 25 d., LCVA, f. 123, ap. 1, b. 30.
 • Barakauskas, A., „Prekybos institutas Klaipėdoje“, Naujoji Romuva, 1938, nr. 1–2.
 • Bartkus, A., „Klaipėdoje stiprėja lietuvių verslininkai“, Verslas, 1937, birželio 17 d.
 • E. Galvanausko CV, LCVA, f. 391, ap. 7, b. 1446.
 • E. Galvanausko kalba, pasakyta 1937/1938 mokslo metus pradedant, LCVA, f. 123, ap. 1, b. 30.
 • E. Galvanausko parengta informacija apie Prekybos institutą, LCVA, f. 123, ap. 1, b. 30.
 • E. Galvanausko patvirtinimo Prekybos instituto rektoriumi išrašas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 391, ap. 7, b. 1446.
 • Galva, Gediminas, Ernestas Galvanauskas: politinė biografija, Čikaga: Akademinės skautijos leidykla, 1982.
 • Galvanauskas, Ernestas, „Prekybos institutas Klaipėdoje“, Verslas, 1937, rugsėjo 4 d.
 • Galvanauskas, Ernestas, Bendrasis įmonių ūkio mokslas, I d., Klaipėda, 1937.
 • Galvanauskas, Ernestas, Uostų ūkis, Klaipėda, 1936–1937.
 • Germanas, Vaclovas, „Klaipėdos Prekybos instituto vaidmuo rengiant ekonomistus“, Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų darbai, Ekonomika, 1988, t. 31.
 • Informacija apie Prekybos instituto veiklą, LCVA, f. 123, ap. 1, b. 30.
 • Juozupaitis, G., „Klaipėdos lietuvių verslininkų organizacijai 15 metų“, Verslas, 1937, rugsėjo 4 d.
 • Lietuvos ekonominės konferencijos programa, LCVA, f. 123, ap. 1, b. 30.
 • Mančinskas, Česlovas, Aukštasis mokslas Lietuvoje 1918–1940, Vilnius: Lietuvos policijos akademija, 1996.
 • Martišius, Stanislovas Algimantas, „Galvanauskas – įmonių mokslo kūrėjas Lietuvoje“ | V. Bendikas (sud.), Prekybos instituto vaidmuo pertvarkant Lietuvos ūkį, Šiauliai, VPU, 1995, p. 30–35.
 • Prekybos institutas Klaipėdoje, Klaipėda, 1937.
 • Prekybos institutas Klaipėdoje: 1934–1935 mokslo metai, Klaipėda, 1934, p. 7–8.
 • Prekybos instituto statutas, Klaipėda, 1935.
 • Prekybos namai „Studentai“, Naujoji Romuva, 1938, nr. 1–2.
 • Prekybos namai „Studentai“, Prekyba ir pramonė, 1937 gruodžio 4.
 • Programų santrauka | Prekybos institutas Klaipėdoje, Klaipėda, 1935.
 • Programų santrauka | Prekybos institutas Klaipėdoje, Klaipėda, 1937.
 • Rastenis, Vincas, „Rektorius“, Akiračiai, 1977, nr. 8.
 • VDU Teisių fakulteto ir Prekybos instituto tikslai, LCVA, f. 123, ap. 1, b. 30.
 • Vytauto Didžiojo gimnazijos rūmams statyti komisijos raštas, 1935 m. balandžio 25 d. M. Mažvydo bibliotekos rankraštynas, f. 30, ap. 1, b. 3272, l. 3.
 • Žostautaitė, Petronėlė, „Klaipėdos krašto ekonomika ir kultūra 1923–1939“, Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, A serija, 1974, t. 48, p. 117–126.
 • Žostautaitė, Petronėlė, Klaipėdos kraštas 1923–1939, Vilnius: Mokslas, 1992.
 

Ernestas Galvanauskas’ Academic Activity in Klaipėda (1934–1939)

 • Bibliographic Description: Romualdas Juzefovičius, „Akademinė Ernesto Galvanausko veikla Klaipėdoje (1934–1939 m.)“, @eitis (lt), 2015, t. 183, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Romualdas Juzefovičius, „Ernesto Galvanausko veikla Klaipėdoje (1934–1939 m.)“, Istorija, 2010, nr. 77, p. 52–59, ISSN 1392-0456.
 • Institutional Affiliation: Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Summary. When Klaipėda became part of Independent Lithuania in 1923, the question of training Lithuanians with higher education became very acute as well. However, only in 1934 the institution of higher education, a three-year Trade Institute, was established there. Ernestas Galvanauskas was the initiator of this process, the first rector as well as lecturer of several subjects. The author of the article, on the basis of manuscript sources and the interwar press, analyses E. Galvanauskas’ administrative and pedagogical activities in training economists at this higher institution in Klaipėda. The results of E. Galvanauskas’ administrative and pedagogical activities in Klaipėda were significant and important ones; graduates of the Institute, established on his initiative and managed by him, successfully joined the activities of the seaport and other Lithuanian business enterprises and state institutions. They were appreciated by economists and representatives of business environment of that time. Former students of Trade Institute established new enterprises and applied innovatory and consumer attracting management with the help and consultancy of E. Galvanauskas. The above-mentioned facts prove a high level of their occupational preparation. E. Galvanauskas himself remained in the historical memory of his former students as an active and rational administrator as well as strict but caring teacher.

Keywords: Ernestas Galvanauskas, academic community, history of science.

 
Grįžti