Straipsnis Medienos ruošos medkirte ir motoriniu pjūklu eglynuose lyginamoji ekonominė analizė

Pateikta medkirtės darbo pamainų įtaka medienos ruošos tiesioginėms apskaitinėms išlaidoms (5 lentelė).

5 lentelė. Pamainų įtaka medkirtės darbo apskaitinėms tiesioginėms išlaidoms / Table 5. Influence of shifts on direct costs of harvester work
Medžių stiebo tūris m3
Stem size, m3
Tiesioginės išlaidos Lt/m3 / Direct costs, LTL/m3
Darbo trukmė per parą h / Work hours per day, h
81624
0,155,734,026,7
0,223,714,411,4
0,317,710,88,5
0,415,09,27,2
0,513,48,26,5
0,612,47,65,9
0,711,67,15,6
0,811,06,75,3
0,910,56,45,1
1,010,16,24,9

Dirbant medkirtei viena pamaina (8 val. per dieną), m3 medienos ruošos tiesioginės išlaidos yra labiausiai artimos darbo su motoriniu pjūklu tiesioginėms išlaidoms. Daugėjant medkirtės darbo pamainų, darbo tiesioginės išlaidos tampa vis mažesnės, palyginti su motorinio pjūklo darbo tiesioginėmis išlaidomis (4 pav.).

 

Medienos ruošos tiesioginės išlaidos (Lt/m3) skiriasi dėl kapitalo išlaidų (nusidėvėjimo ir palūkanų), tenkančių m3 paruoštos medienos skirtumui dirbant viena, dviem ar trimis pamainomis. Tiesioginės apskaitinės išlaidos dirbant viena ir trimis pamainomis skiriasi 2 kartus.

Išvados

1.Plynai kertant eglynus (šio tyrimo sąlygomis) medkirčių operatyvinis darbo našumas yra didesnis nei dirbant motoriniais pjūklais. Skirtumas yra nuo 7,8 karto (kertant 0,1 m. stiebo tūrio medžius) iki 24,7 karto (kertant 1,0 m3 stiebo tūrio medžius).

2. Kai kertamų medžių stiebo tūris mažas (0,1 m3), medienos ruošos tiesioginės išlaidos dirbant motoriniu pjūklu yra apie 1,5 karto mažesnės nei dirbant medkirte Timberjack 1270D. Didėjant stiebo tūriui, išlaidos dirbant medkirte mažėja, palyginti su išlaidomis dirbant motoriniu pjūklu. Kai stiebo tūris 1,0 m3, išlaidos pjaunant medkirte yra 2,1 karto mažesnės už išlaidas dirbant motoriniu pjūklu.

3. Medienos ruošos medkirte Timberjack 1270D tiesioginės apskaitinės išlaidos dirbant viena ir trimis pamainomis dėl kapitalo išlaidų (nusidėvėjimo ir palūkanų) skirtumų yra 2 kartus mažesnės negu dirbant viena pamaina.

 

Literatūra

 • Acuna, Mauricio A.; Loren D. Kellogg, “Evaluation of Alternative Cut-To-Length Harvesting Technology for Native Forest Thinning in Australia,” International Journal of Forest Engineering, 2009, vol. 20, no. 2, pp. 17–25.
 • Brandenberger, R., Productivity Analysis of Harvester Systems: A Case Study in Swedish Thinning Operations, diploma thesis, Uppsala: Swedish University of Agricultural Sciences, 2000.
 • Dvořák, Jiří; Pavel Karnet, “Preliminary Technical Time Standards for Harvesters Working in a Premature and Mature Stands,” Electronics Journal of Polish Agricultural Universities, 2007, vol. 10, no. 1 [žiūrėta 2012 m. sausio 19 d.].
 • Eliasson, Lars; Jonas Bengtsson, Jonas Cedergren, Håkan Lageson, “Comparison of Single-Grip Harvester Productivity in Clear and Shelterwood Cutting,” Journal of Forest Engineering, 1999, vol. 10, no. 1, pp. 43–48.
 • Glöde, Dan, “Single- and Double-Grip Harvesters – Productivity Measurements in Final Cutting of Shelterwood,” International Journal of Forest Engineering, 1999, vol. 10, no. 2, pp. 63–74.
 • Glöde, Dan; Ulf Sikström, “Two Felling Methods in Final Cutting of Shelterwood, Single-Grip Harvester Productivity and Damage to the Regeneration,” Silva Fennica, 2001, vol. 35, no. 1, pp. 71–83.
 • Hånell, Björn; Tomas Nordfjell, Lars Eliasson, “Productivity and Costs in Shelterwood Harvesting,” Scandinavian Journal of Forest Research, 2000, vol. 15, no. 5, pp. 561–569.
 • Kärhä, Kalle; Esa Rönkkö, Seppo-Ilmari Gumse, “Productivity and Cutting Costs of Thinning Harvesters,” International Journal of Forest Engineering, 2004, vol. 15. no. 2, pp. 43–56.
 • Krpan, Ante P. B.; Tomislav Poršinsky, "Proizvodnost harvestera Timberjack 1070 pri proredikulture običnoga bora", Šumarski list, 2002, sv. 126, br. 11–12, s. 551–561 [žiūrėta 2012 m. sausio 17 d.].
 • Lageson, Håkan, “Effects of Thinning Type on the Harvester Productivity and on the Residual Stand,” International Journal of Forest Engineering, 1997, vol. 8, no. 2, pp. 7–11.
 • Laitila, Juha; Jani Heikkilä, Perttu Anttila, “Harvesting Alternatives, Accumulation and Procurement Cost of Small-Diameter Thinning Wood for Fuel in Central Finland,” Silva Fennica, 2010, vol. 44, no. 3, pp. 465–480.
 • Lanford, Bobby L.; Bryce J. Stokes, “Comparison of Two Thinning Systems. Part I: Stand and Site Impacts,” Forest Products Journal, 1995, vol. 45, no. 5, pp. 74–79.
 • Miško ruošos darbų išdirbio normos ir įkainiai, Vilnius: LTSR Miškų ūkio ministerija, 1988.
 • Mizaras, Stasys; Liana Sadauskienė, Diana Mizaraitė (sud.), Rekomendacijos medkirčių darbo našumui ir kaštams nustatyti, Vilnius: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas, 2011.
 • Mizaras, Stasys; Liana Sadauskienė, Diana Mizaraitė, “Productivity of Harvesting Machines and Costs of Mechanised Wood Harvesting: Lithuanian Case Study,” Baltic Forestry, 2008, vol. 14. no. 2, pp. 155–162.
 • Mizaras, Stasys; Liana Sadauskienė, Diana Mizaraitė, Gintautas Činga, Dalius Vitunskas, Vitas Marozas, „Mašininio miško kirtimo kompleksinis vertinimas“, Vagos, 2010, nr. 89 (42), p. 17–24.
 • Moskalik, Tadeusz, “Influence of Cutting Form on the Harvesting Productivity and Costs,” Formec, 2004 [žiūrėta 2012 m. sausio 18 d.].
 • Nakagawa, Masahiko; Jun Hamatsu, Tomohiro Saitou, Hideya Ishida, “Effect of Tree Size on Productivity and Time Required for Work Elements in Selective Thinning by a Harvester,” International Journal of Forest Engineering, 2007, vol. 18, no. 2, pp. 24–28.
 • Nurminen, Tuomo; Heikki Korpunen, Jori Uusitalo, “Time Consumption Analysis of Mechanized Cut to Length Harvesting System,” Silva Fennica, 2006, vol. 40, no. 2, pp. 335–363.
 • Nuutinen, Yrjö; Kari Väätäinen, Jaakko Heinonen, Antti Asikainen, Dominik Röser, “The Accuracy of Manually Recorded Time Study Data for Harvester Operation Shown via Simulator Screen,” Silva Fennica, 2008, vol. 42, no. 1, pp. 63–72.
 • Oikari, Markku; Kalle Kärhä, Teijo Palander, Heikki Pajuoja, Heikki Ovaskainen, “Analyzing the Views of Wood Harvesting Professionals Related to the Approaches for Increasing the Cost-Efficiency of Wood Harvesting from Young Stands,” Silva Fennica, 2010, vol. 44, no. 3, pp. 481–495.
 • Ovaskainen, Heikki, “Comparison of Harvester Work in Forest and Simulator Environments,” Silva Fennica, 2004, vol. 39, no. 1, pp. 89–101.
 • Sadauskienė, Liana; Stasys Mizaras, Diana Mizaraitė, „Medkirčių darbo našumo Lietuvos sąlygomis lyginamoji analizė“, Miškininkystė, 2008, nr. 2, p. 16–23.
 • Sängstuvall, Lars; Dan Bergström, Tomas Lämås, Tomas Nordfjell, “Simulation of Harvester Productivity in Selective and Boom-Corridor Thinning of Young Forests,” Scandinavian Journal of Forest Research, 2011, vol. 27, no. 1, pp. 56–73.
 • Sirén, Matti; Hannu Aaltio, ”Productivity and Costs of Thinning Harvesters and Harvester-Forwarders,” International Journal of Forest Engineering, 2003, vol. 14, no. 1, pp. 39–48.
 • Spinelli, Raffaele; Natascia Magagnotti, Carla Nati, “Options for the Mechanised Processing of Hardwood Trees in Mediterranean Forests,” International Journal of Forest Engineering, 2009, vol. 20, no. 1, pp. 39–44.
 • Tufts, Robert A., “Productivity and Cost of the Ponsse 15-Series, Cut-To-Length Harvesting System in Southern Pine Plantations,” Forest Products Journal, 1997, vol. 47, no. 10, pp. 39–46.
 • Tufts, Robert A.; Richard W. Brinker, “Productivity of a Scandinavian Cut-To-Length System While Second Thinning Pine Plantations,” Forest Products Journal, 1993, vol. 43, nos. 11–12, pp. 24–32.
 • Wöll, Christoph; Loftur Þór Jónsson, “Productivity and Cost Analysis of a Harvester Operation in Hallormsstaður, East Iceland,” Skógræktin, 2009 [žiūrėta 2012 m. sausio 18 d.].
 • Никитин, Константин Евлвмпиевич; Анатолий Зиновьевич Швиденко, Методы и техника обработки лесоводственной информации, Москва: Лесная промышленность, 1978.
 

A Comparative Economic Analysis of Wood Production by Harvester and Chainsaw in Spruce Stands

 • Bibliographic Description: Stasys Mizaras1)2), Mindaugas Matulis1), „Medienos ruošos medkirte ir motoriniu pjūklu eglynuose lyginamoji ekonominė analizė“, @eitis (lt), 2022, t. 1 872, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Stasys Mizaras1)2), Mindaugas Matulis1), „Medienos ruošos medkirte ir motoriniu pjūklu eglynuose lyginamoji ekonominė analizė“, Žemės ūkio mokslai, 2012, t. 19, nr. 2, p. 106–115, ISSN 1392-0200.
 • Institutional Affiliation: 1) Aleksandro Stulginskio universitetas, 2) Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas.

Summary. In Lithuania harvesters for logging operations are being more widely used. In state forests, 784 thousand m3 were harvested by using harvesters during the year 2010 (22.2 percent of total harvested timber). Harvester or chainsaw – which logging technology is more effective? This paper presents a comparative economic analysis of harvester and chainsaw work productivity in spruce stands. The productivity of the Timberjack 1270D harvester appeared to be higher than that of the chainsaw. Chainsaw wood production costs were lower than those of the harvester when the stem volume of the stand was small (0.1 m3). Wood production costs of the harvester were lower than those of the chainsaw when the stem volume of the stand was large. Harvester work effectiveness was increased by increasing a number of working shifts.

Keywords: harvester, chainsaw, labor productivity, direct costs.

 
Grįžti