Straipsnis Darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose teorinės prielaidos

Darnus kaimiškųjų regionų vystymas, teikiamas programiniuose ir strateginiuose dokumentuose, pasižymi bendromis nuostatomis, tinkančiomis bet kuriai kaimiškajai vietovei. Tačiau kaimo gyvenamosios vietovės nėra tapačios viena kitai.

Siekiant darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose, būtina įvertinti kaimo vietovių specifiką (konkretaus regiono kaimui priskirtinų požymių požiūriu) bei parengti kaimiškųjų vietovių tipologiją ir plėtros scenarijus.

 

Išvados

1. Teorinių darbo vietų vystymo prielaidų, kurias sudaro organizacijos ir veiklos vystymas, analizė parodė, kad iki šiol darbo vietų kūrimas grindžiamas industrinės gamybos rinkos ekonomikos dėsniais, organizacijos vystymu ir veiklos integravimu į aplinką. Darnų darbo vietų vystymą kaimiškuosiuose regionuose lemia ne tik organizacijų vystymas ir integracija į aplinką, bet ir teritorijos vystymas. Todėl darnų darbo vietų vystymą kaimiškuose regionuose lemia ekonominės ir socialinės veiklos plėtra vystant organizacijas ir kaimo vietoves bei stiprinant vietos savivaldą kaime.

2. Kadangi darnus darbo vietų vystymas teritoriniu požiūriu iš principo neanalizuotas, todėl parengtame koncepciniame darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose medelyje pažymėtos tik objektų – organizacijų ir kaimiškųjų regionų – vystymo bei savivaldos stiprinimo kaimo vietovėse vietos, reikalaujančios gilesnės, išsamesnės analizės ir sisteminių tyrimų.

3. Lietuvoje parengta ir rengiama daug strateginių dokumentų, leidusių integruotis į Europos Sąjungos erdvę bei sudarančių galimybę orientuotis ES ateities tendencijose. Tačiau tai tik plėtros kelio ženklai, perspektyvos gairėmis nužymėtas pagrindinis kelias. Kol kas dar neaiški kaimo paskirtis (plačiąja prasme) Lietuvoje ir koks Lietuvos kaimas turi tapti ateityje. Siekiant darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose, būtina parengti Lietuvos kaimo vietovių vystymo koncepciją, kuri sujungtų ateities perspektyvas ir istorinį-kultūrinį kontekstą.

 

Literatūra

 

The Theoretical Assumptions of the Development of Sustainable Work Places in Rural Areas

  • Bibliographic Description: Vytautas Pilipavičius, „Darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose teorinės prielaidos“, @eitis (lt), 2016, t. 337, ISSN 2424-421X.
  • Previous Edition: Vytautas Pilipavičius, „Darnaus darbo vietų vystymo kaimiškuose regionuose teorinės prielaidos“, Žemės ūkio mokslai, 2012, t. 19, nr. 3, p. 192–202, ISSN 1392-0200.
  • Institutional Affiliation: Aleksandro Stulginskio universitetas.

Summary. Work places development in rural areas is one of the most important tasks for the European Union and Lithuania in implementation of agricultural and rural development policies and its priorities. Today, a significant role in the Lithuanian rural development process is given to the development of rural regions, based on coherent and sustainable work places creation in rural areas. The research problems were analyzed in the article as the following questions: What are the theoretical assumptions of work places development? What makes sustainable and balanced work places development in rural areas? The concepts of sustainable development, an overview of the theoretical aspects of work places development and analysis of sustainable work places development in rural areas are presented in the article. Based on the analysis, the conceptual model of sustainable work places development in rural regions was developed. The analysis has shown that work places development is based on the principles of industrial market economies, organization and its business development, integration into environmental dependence. Not only organization development and its integration into environment, but also the development of the territories influences the development of work places in rural areas. Therefore, sustainable development of work places in rural areas leads to economic and social development of organizations and local self-government, rural development direction in rural areas. The research was financed by the support from the Research Council of Lithuania according to the National Research Program “Social Challenges for National Security.”

Keywords: sustainable development, work places development, rural regional development.

 
Grįžti