Disertacija Suaugusiųjų saviugda kaip transformuojantis ugdymasis

  • Bibliografinis aprašas: Aušra Kolbergytė, Suaugusiųjų saviugda kaip transformuojantis ugdymasis, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07S), Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016.
  • Institucinė prieskyra: Mykolo Romerio universitetas.

Santrauka. Darbe siekta aprašyti suaugusiųjų saviugdos kaip transformuojančio ugdymosi fenomeno esmę, atskleidžiant jo dinamikos patyrimą ir iliustruojant jį tyrimo dalyvių interpretavimo prasmėmis. Atliktas kokybinis tyrimas taikant interpretacinės fenomenologijos elementus, apdorojant duomenis pagal teminės analizės metodą. Darbe atskleistas holistinis suaugusiųjų saviugdos kaip transformuojančio ugdymosi fenomenas pateikiant saviugdos pradžios kontekstą, motyvus, saviugdos proceso ypatumus, inovatyvių saviugdos praktikų įvairovę. Tyrimo dalyvių patirtys rodo, kad suaugusiųjų saviugda – kryptingas asmenybės ugdymasis ir savikūra, orientuoti į sąmoningą asmenybės transformaciją fiziniu, psichiniu, dvasiniu ar socialiniu lygmeniu per kasdienio sąmoningumo didinimą bei vidinių galių atskleidimą, asmens mąstymo, elgsenos įpročių keitimą formuojant asmeninę gyvenimo filosofiją, kas padeda išlaikyti gerą sveikatą ir vidinę harmoniją, sėkmingai atlikti kasdienes užduotis, įprasminti gyvenimą judant dvasinės brandos link. Nustatyta, jog diskomfortą keliančios kritinės gyvenimo patirtys sukuria prielaidas vystytis saviugdai kaip transformuojančiam ugdymuisi, nes vyksta asmenybės vertybinės sistemos pokyčiai, lemiantys saviugdos praktikų pasirinkimus: tai skatina analizuoti nepasitenkinimą keliančias priežastis, ieškoti jose gilesnės prasmės, o netikėtos įžvalgos atsiradimas lemia gyvenimo vertybių ir tikslų persvarstymą, stiprina motyvaciją sąmoningai ir kryptingai saviugdai.

Pagrindiniai žodžiai: saviugda, asmenybės tobulėjimas, Rytų ugdymo filosofija, transformuojančio mokymosi teorija.

 
Aušra Kolbergytė

Suaugusiųjų saviugda kaip transformuojantis ugdymasis


Daktaro disertacija
Socialiniai mokslai, edukologija (07S)
Vilnius, 2016

Disertacija rengta 2011–2015 metais, Mykolo Romerio universitete

Mokslinė vadovė
prof. dr. Valdonė Indrašienė​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    6,2 MB · Skaitymai: 205
  • Santrauka.pdf
    1,5 MB · Skaitymai: 133

The Conscious Self-Development of Adults as Trans-formative Learning

  • Bibliographic Description: Aušra Kolbergytė, Suaugusiųjų saviugda kaip transformuojantis ugdymasis, daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija (07S), Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2016.
  • Institutional Affiliation: Mykolo Romerio universitetas.

Summary. The aim of this research was to describe the essence of the phenomenon of adults’ conscious self-development (CSD) as trans-formative learning revealing its dynamic experience and interpretation of the meanings of the survey participants. A qualitative research paradigm was chosen by using the elements of interpretative phenomenological research strategy and processing data under the thematic analysis. A holistic phenomenon of CSD as a trans-formative learning of adults has been revealed by presenting the context and motives of initial CSD, the peculiarities of the CSD process, the variety of innovative CSD practices. CSD is a focused personality education and self-creation which is oriented to the conscious personality transformation in physical, mental, spiritual and social levels through the amplification of everyday life consciousness and disclosure of inner powers, a change of personal thinking and behavior habits by forming a personal philosophy of life what helps maintaining a good health and an inner harmony performing everyday life tasks successfully and moving towards the spiritual maturity. It was found that discomfort raised by critical life experiences create conditions for the progress of CSD as a trans-formative learning, because changes of personal value system leads to the choices of CSD practices: this promotes analysis of reasons causing the discontent and seek of deeper meaning in them; unexpected insights determines the review of values and goals of life.

Keywords: self-directed learning, conscious self-development, Eastern philosophy, trans-formative learning.

 
Grįžti