Disertacija Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)

  • Bibliografinis aprašas: Viktor Denisenko, Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009), daktaro disertacija, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija (08S), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016.
  • Institucinė prieskyra: Vilniaus universitetas.

Santrauka. Disertacijoje tiriama, kaip 1991–2009 m. periodu keitėsi požiūris į Baltijos šalis Rusijos periodinėje spaudoje. Tyrimui pasirinkti trys Rusijoje leidžiami laikraščiai Argumenty i fakty, Komsomolskaja pravda, Izvestija. Šaltinių pasirinkimą lėmė minėtų periodinių spaudos leidinių populiarumas, jų pirminė orientacija į kokybinę žurnalistiką. Empirinis disertacijos tyrimas yra paremtas tekstais, atrinktais iš penkių tiriamo periodo laikotarpių (1991, 1996, 2000, 2003–2004, 2008–2009). Periodinės spaudos požiūris ir jo pokyčiai analizuojami pasitelkus komunikacines darbotvarkės ir rėminimo teorijas, taip pat nustatant požiūrį formuojančių stereotipų ir politinių mitų elementus. Požiūriui nustatyti ir įvertinti taip pat naudojami propagandos technikų analizės principai. Disertacija yra tarpdisciplininio pobūdžio. Ji gali būti naudinga ne tik komunikacijos, bet ir politikos, istorijos mokslų specialistams.

Pagrindiniai žodžiai: Rusija, Baltijos šalys, periodinė spauda, vaizdinys, propaganda, stereotipai, politiniai mitai.

 
Viktor Denisenko

Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009)


Daktaro disertacija
Socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija (08S)
Vilnius, 2016

Disertacija rengta 2011–2015 metais Vilniaus universitete

Mokslinis vadovas
prof. dr. Žygintas Pečiulis​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    1,9 MB · Skaitymai: 215
  • Santrauka.pdf
    344,4 KB · Skaitymai: 181

The Image of the Baltic States in Russian Periodical Press in the Context of Geopolitical Changes (1991–2009)

  • Bibliographic Description: Viktor Denisenko, Rusijos periodinės spaudos požiūris į Baltijos šalis geopolitinių pokyčių kontekste (1991–2009), daktaro disertacija, socialiniai mokslai, komunikacija ir informacija (08S), Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016.
  • Institutional Affiliation: Vilniaus universitetas.

Summary. The topic of doctoral dissertation is the changes in the image of the Baltic States in Russian periodical press. Research period: 1991–2009. Three Russian Federation issued periodical publications have been chosen for the empiric research: a weekly publication Argumenty I fakty, daily papers Komsomolskaja Pravda, and Izvestija. There are popular Russian newspapers, oriented to quality journalism. Qualitative and quantitative analysis of selected periodical press publications’ content has been chosen for the Empiric research. Texts were selected from five sections of the chosen period (1991, 1996, 2000, 2003–2004, 2008–2009). For analysis there was used agenda-setting and framing theories, propaganda research method and also analysis of stereotypes and political myths. Doctoral dissertation have a cross-disciplinary approach. It could be useful not only for communication specialists, but also for political and historical science professionals.

Keywords: Russia, the Baltic States, periodical press, image, propaganda, stereotypes, political myths.

 
Grįžti