Disertacija Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija

  • Bibliografinis aprašas: Birutė Gudelienė, Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija, daktaro disertacija, humanitariniai mokslai, filologija (04H), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015.
  • Institucinė prieskyra: Lietuvių kalbos institutas.

Santrauka. Vienas didžiausių XIX a. rašybos reformuotojų ir inovatorių buvo Daukantas. Jis buvo pirmasis, rašęs tik lietuvių (žemaičių) kalba. Daukantas, ėmęsis sudarinėti savo rašybos sistemą, įsivedinėjo iki tol savo darbuose nevartotus rašmenis, juos normino, aiškino jų vartoseną, tačiau rašybos taisykles pateikė tik vadovėliuose Prasmą łotinû kałbôs (1837 m.) ir Abecieła lîjtuwiû-kalnienû ir źiamajtiû kałbos (1842 m.). Daukanto tyrėjų darbuose aptarta Daukanto rašybos medžiaga sukuria aiškios, sistemingos rašybos vaizdą, o ne visai su šia medžiaga sutampantys ankstyvosios leksikografijos rašybos duomenys sudaro prielaidas naujam tyrimui. Daugiausiai tai lėmė rašmenų daugiafunkciškumas, kuris rodo tik pradinį rašybos kūrimo ir rašmenų paieškos etapą, kuris detaliau aptariamas darbe. Disertacijos tikslas – Daukanto grafematikos ir fonetinės informacijos santykio analizė bei painios Daukanto rašmenų sistemos principų, raidos, kokybės bei ryšių su amžininkų rašyba nustatymas, Daukanto kaip rašybos reformuotojo indėlio išryškinimas. Disertacijoje pirmą kartą išsamiai analizuojami visi ankstyvosios Daukanto leksikografijos rašmenys, pateikiamas jų inventorius, vartosena, funkcijos, grafikos ir fonetikos tarpusavio ryšiai, rašybos principų realizacija.

Pagrindiniai žodžiai: Simonas Daukantas, sudėtinės grafemos, grafemų vartosena, Daukanto rašyba, rašybos principai.

 
Birutė Gudelienė

Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija


Daktaro disertacija
Humanitariniai mokslai, filologija (04H)
Vilnius, 2015

Disertacija rengta 2007–2011 m. jungtinės Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantūros studijų metu ir 2013–2014 m. Lietuvių kalbos institute.

Mokslinė konsultantė
LMA tikroji narė prof. Grasilda Blažienė​
 

Priedai:

  • Disertacija.pdf
    1,9 MB · Skaitymai: 251
  • Santrauka.pdf
    505,9 KB · Skaitymai: 136

The Principles of Orthography and their Realization in the Early Lexicography of Simonas Daukantas

  • Bibliographic Description: Birutė Gudelienė, Ankstyvosios Simono Daukanto leksikografijos ortografijos principai ir jų realizacija, daktaro disertacija, humanitariniai mokslai, filologija (04H), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015.
  • Institutional Affiliation: Lietuvių kalbos institutas.

Summary. Daukantas was one of the greatest spelling reformers and innovators of the XIX c. He was the first to write only in the Lithuanian (Samogitian) language. Daukantas undertook to create his own spelling system and introduced letters never before used in his works, standardized those letters and explained their use but presented the spelling rules only in textbooks (1837, 1842). The material concerning Daukantas’ spelling discussed in the works of Daukantas’ researchers gives a picture of a clear and systematic spelling, whereas the spelling data of the early lexicography which does not quite match that material presupposes a new research. The analysis of the links between Daukantas’ graphematics and phonetic information and the determination of the principles, development and quality of the complex letter system used by Daukantas and its links with the spelling of contemporary writers as well as the emphasis of the contribution of Daukantas as a reformer of spelling. In this dissertation the author for the very first time analyses all graphemes found in the early lexicography of Daukantas, their use and functions as well as the interconnections between graphics and phonetics and the realization of the spelling principles.

Keywords: Simonas Daukantas, compound graphemes, use of graphemes, orthography of S. Daukantas, principles of writing.

 
Grįžti