Monografija Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940)

  • Bibliografinis aprašas: Romualdas Juzefovičius, Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, ISBN 978-9986-638-92-6.
  • Recenzentai: Aldona Gaigalaitė, Rimantas Miknys, Aldona Vasiliauskienė.
  • Institucinė prieskyra: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.
  Santrauka: Monografijoje, remiantis skelbtos, archyvinės ir rankraštinės medžiagos tyrimu, nagrinėjama mokslininkų bei mokslo mėgėjų veikla steigiant Lietuvos humanitarinio profilio visuomenines mokslo organizacijas 1918–1940 m., atskleidžiama tų organizacijų kūrimo savitumai ir reikšmingiausi laimėjimai, t. y. siekiama nustatyti mokslinės veiklos organizacinio modelio bendruosius ir specifinius ypatumus, svarbiausias mokslininkų raiškos organizacijose sritis, mokslinės ir švietėjiškos veiklos rezultatus. Darbe pateikti dar neskelbti duomenys apie literatūrologų, filosofų, karo istorikų ir kitų mažai tirtų visuomeninių mokslo institucijų bei jų padalinių steigimą, veiklos savitumus, mokslininkų ryšius.

  Pagrindiniai žodžiai: Lietuva, tarpukaris, istorija, istoriografija, archyvai, rankraščiai, mokslininkai, mokslo mėgėjai, humanitariniai mokslai, visuomenines mokslo organizacijos, mokslinė veikla, švietėjiška veikla.
   
 1. UDK 061.2:009(474.5)(091)
  Ju299

  Romualdas Juzefovičius

  Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940)


  Knygos leidimą parėmė
  Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija
  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

  Recenzavo:
  prof. dr. Aldona Gaigalaitė,
  dr. Rimantas Miknys,
  dr. Aldona Vasiliauskienė

  Monografija rekomenduota spaudai
  Kultūros, filosofijos ir meno instituto tarybos

  ISBN 978-9986-638-92-6

  © Romas Juzefovičius, 2007
  © Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007
   

  Pridėtos bylos:

 2. Humanities Organizations in Lithuania (1918–1940)

  • Bibliografinis aprašas: Romualdas Juzefovičius, Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918–1940), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, ISBN 978-9986-638-92-6.
  • Peer Reviewers: Aldona Gaigalaitė, Rimantas Miknys, Aldona Vasiliauskienė.
  • Institutional Affiliation: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.
  Summary: Drawing on published, archival and manuscript resources, this book aims to explore and systematize knowledge about scholars’ participation in establishing public organizations in the field of the humanities in Lithuania between 1918 and 1940. It also seeks to reveal various aspects of the formation of such organizations and to present their most important achievements. The author identifies general and specific characteristics of the organizational pattern of scientific activity, discusses the essential features of scholarly ideas and their spread within organizations, and considers the scientific and educational accomplishments. Along with previously unpublished resources relating to the establishment of public scientific organizations and their branches in the field of literature, philosophy and war history, this book includes material on other underresearched organizations and on the ties of scientists and contains some new assessments of the trends of public science institutionalization observed during the period under study.

  Keywords: Lithuania, history, historiograhy, archives, manuscripts, scholars, public organizations, humanities, interwar period, public science institutionalization.