Straipsnis Juozapas Legavičius (1743–1812): gyvenimas ir raštai

Nr.Veikalo pavadinimasSpaustuvėPaminėjimasDabar saugoma
10.Obowiązki Człowieka Chrześcianina y Obywatela na Boskiey Religii prawie przyrodnym ugruntowane przez X. Józefa Legowicza Plebana Korkozyskiego zebrane y do druku podaneAkademijos spaustuvė, 1781; 21808Estr., Kumor, LKLK, RokLNMB, Blenk. 8/781 (1781), Blenk 28/808; NPDAF, KC 7658, KC 133138; VUB RS, f. 3, b. 586, VUB RSS, VI 22344, BAV57.8.34 (1782); VUB, UGR10438 (1808 m.); BN, XVIII.1.562; Liublino vaivadijos viešoji biblioteka, 465116 I/L; Getingeno universitetas, D37073 (mikrofilmas); PANBK, 115210
11.(sud. Legavičius) O obrządkach siedmiu Nowego prawa sakramentow (dedikuota kun. Tomaszui Husarzewskiui Tomaszo Husarzewskio imprimatur palydi Legavičiaus Człowiek wnętrzny 1778 m. leidimą. )Pijorų spaustuvė, 1784Estr., Kumor, RokBN, XVIII 1.787; Liublino dvasinė seminarija, 18.11770 (defektuotas)
12.Pienia swięte y rytmy pobozne ku zbawienney pobudce do chrzescianskiey poboznosci, z rozmaitych poboznych zebrane pisarzow a na pożytek Chrześciańskiey Powszechności do Druku podaneBazilijonų spaustuvė, 1801LKLKVUB RSS, UGR10051 (2 egz.)
13.Powinnosci człowieka chrzescianskiego: co powinien wierzyc, czynić, y wiedzieć, aby był zbawiony (slapyvardžiu)Pijorų spaustuvė, 1778LNMB bibliografijos duomenų bankasVUB RSS, IV 22228
14.Powinnosci Gospodarzów Wieyskich w krótkości zebrane przez X. Legowicza Plebana Korkozyskiego y dla wygody swoich Parafianow do druku podaneAkademijos spaustuvė, 1779Estr., Kumor, RokVUB RSS, IV21652, IV22512; Krokuvos Čartoriskių bibl., 64031; BJ, 40314 (jo kopija Ossol.)
 
Nr.Veikalo pavadinimasSpaustuvėPaminėjimasDabar saugoma
15.Stan małżeński, czyli prawidła szczęśliwego między małżonkami pożycia y porządnego a chrzescianskiego wychowania dziatekAkademijos spaustuvė, 1787Estr.Lmavb rs, l18/1344; vub rss, iv21650 Visas tekstas internete: Józef Legowicz, Stan małzenski czyli prawidła szczęsliwego między małzonkami…, 1787. ; NPDAF, KC 139872; BUJ, 586414 I
16.(sud. Legavičius) Zbiór krótki o obrządkach mszy swiętey ofiary z dzieła Benedykta XIV papieża de sacrificio missae zebrany a na pożytek prawiernych powszechności do druku podanyAkademijos spaustuvė, 1784 ir 1810Estr., RokLNMB, Blenk.10/784 (1784); LMAVB RS, L18/458 (1784), L19/676 (1810); MN 4292; Varšuvos universitetas, 28.20.4.10814; Biblioteka Sląska, Katovicai, 232530/I
17.Zbiór pożytecznych zabawek dla każdego stanu ludzi służyć mogącychBazilijonų spaustuvė, 1798Estr., Kumor, RokLNMB, Blenk, 3/798; LMAVB RS, L18/901; NPDAF, KC152904; BJ, 586825 I; Lenkijos mokslų akademija, Varšuva, XVIII.1.618 ir XVIII.6754
18.Zbiór przystoynych rozrywek czyli sposob y uczciwe y ucieszne do przystoynego rozweselenia umysłu, na użytek powszechności a szczególniey dla młodzi wieyskie y parafialne y do druku podanyBazilijonų spaustuvė, 1797; turėjo būti 21783; Zavadskio, 31804Estr., Kumor, RokLMAVB RS, L18/495 (1783); VUB RSS, IV 23249; Kauno apskrities viešoji biblioteka, R30384; BJ, 7176/1, BJ, 5966/1 (su defektu); Torunės miesto biblioteka, F.516
 

4. Išvados

Straipsnyje pažvelgta į vieno ilgainiui primiršto švietėjo, rašytojo, pamokslininko, kunigo Juozapo Legavičiaus gyvenimą ir raštus. Tyrimo metu išlikusių šio asmens užrašų ir kitų VUB saugomų rankraščių puslapiuose atrasti gyvenimo faktai ir gyvenimo datos svariai papildė iki šiol žinotus negausius duomenis. Dabar nustatyti rašytojo gimimo metai, jo studijų Vilniaus jėzuitų akademijoje laikas, jo veiklos Karkažiškių parapijoje detalesni faktai. Iš daugelio šaltinių surinkti ir apibendrinti duomenys papildo ir tikslina žinias apie išleistas Legavičiaus knygas. Jam priskirta dviejų iki šiol laikytų anoniminėmis knygų, Kapłan sluga Boży i pasterz dusz (1793) ir Pienia swięte (1801), autorystė ir pora pozicijų papildytas Nacionalinės bibliotekos bibliografų sudarytas naujausias lenkų kalba leistų knygų Lietuvoje sąrašas. Šie duomenys turtina mūsų žinias apie rašytojo produktyvumą, leidžia geriau įsivaizduoti ir jo kūrybos reikšmę ATR ir Lietuvos kultūros bei švietimo pasaulyje. Gausus ir įvairus švietėjo palikimas nusipelno Lietuvos literatūrologų, istorikų, kultūrologų ir kitų tyrėjų dėmesio.

 

Šaltiniai

 • [Duomenys apie Karkažiškės parapiją,1849,] VUB RS, f. 4, b. A2733.
 • [Juozapo Legavičiaus konspektai, ruošimasis egzaminams, kita,] VUB RS, f. 3, b. 666.
 • [Juozapo Legavičiaus mokytojo Petro Laschio SJ Physica generalis (1767) nuorašas,] VUB RS, f. 3, b. 678.
 • [Juozapo Legavičiaus paskaitų konspektai, kita,] VUB RS, f. 3, b. 899.
 • [Juozapo Legavičiaus užrašai ir korespondencija,] VUB RS, f. 3, b. 1432.
 • [Juozapo Legavičiaus užrašai, juodraščiai,] VUB RS, f. 3, b. 1557.
 • [Karkažiškės bažnyčios inventorius, 1772 09 20,] VUB RS, f. 57, b. Б53-581.
 • [Karkažiškės bažnyčios vizitacija,] 1782, VUB RS, f. 57, b. Б53-582.
 • [Karkažiškės klebonų metinio užmokesčio pakvitavimai, 1766–1814,] VUB RS, f. 210, b. 20.
 • [Karkažiškės RKB gimimo metrikų knyga, 1802–1818,] LVIA, f. 604, b. 103 [žiūrėta 2017 m. sausio 10 d.].

Literatūra

 • Bohomolec, Jan, Diabeł W Swoiey Postaci: Z Okazyi Pytania Jesli Są Upiory Ukazany, Warszawa: Nakładem Michała Grölla, 1772; 1775.
 • Estreicher, Karol, Bibliografia polska XIX stulecia, t. 3, ser. 10, Kraków: Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1883, s. 146 [žiūrėta 2017 m. sausio 10 d.].
 • Gajewski, Mirosław, „Miasteczko Korkożyszki” | Mirosław Gajewski (ed.), Nasze podwileńskie ojczyzny, Vilnius: Czas, 2002, s. 71–79.
 • Ivanovič, Marija, „XVIII amžius Lietuvos lenkiškų knygų bibliografės akimis“ | Senoji Lietuvos literatūra, 2007, kn. 23, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, p. 107–122.
 • Ivanovič, Marija; Karina Basiul (sud.), XVIII a. Lietuvos knygos lenkų kalba: kontrolinis sąrašas, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Bibliografijos ir knygotyros centras, 2015.
 • Jakubėnas, Regina, „Kalendarz Polityczny Wileński księdza Franciszka Paprockiego”, Kalbotyra, 2012, t. 57, nr. 2: Slavistica Vilnensis, p. 185–196.
 • Jundziłł, Bonifacy Stanisław, Botanika stosowana: czyli wiadomość o własnościach y uzyciu roślin w handlu, ekonomice […], Wilno: W Drukarni Dyecezalney, 1799.
 • Karčiauskienė, Magdalena; ir kt. (sud.), Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai, Vilnius: Mokslas, 1983.
 • Kasabuła, Tadeusz, „Język litewski w duszpasterstwie w dekanatach Kowno i Kupiszki w drugiej połowie XVIII wieku“, Soter, 2010, t. 33 (61), p. 151–163 [žiūrėta 2017 m. sausio 10].
 • Kasabuła, Tadeusz, Ignacy Massalski, biskup Wileński, Lublin: Redakcja Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998.
 • Kluk, W. Krzysztof, Roslin potrebnych, pożytecznych, wygodnych, osobliwie krajowych, albo które w kraiu użyteczne być mogą, utrzymanie, rożmnozenie, i zażycie, Warszawa: Drukarnia Pijarów, 1777.
 • Kumor, Bolesław, „Legowicz Józef (†1811)“ | Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1982, p. 502.
 • Kurczewski, Jan, Biskupstwo Wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa djecezji wileńskiej, oraz wykaz kościołów, szkół i zakładów dobroczynnych i społecznych, Vilnius: J. Zawadzki, 1912. Kuryer Litewski, 1809, priedas nr. 53 (LMAVB, Senosios periodikos fondas, P-4148, p. 1v).
 • Kviklys, Bronius, „Karkažiškė“ | Lietuvos bažnyčios, t. 5: Vilniaus arkivyskupija, d. 2: Vilniaus provincijos bažnyčios, Chicago: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 1986, p. 187–188.
 • Kvizikevičiūtė, Milda, „XVII–XVIII a. silva rerum pavyzdžiai Lietuvoje: tyrimų problemos egodokumentikos kontekste“ | Arvydas Pacevičius (sud.), Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 276–290.
 • Legowicz, Józef, Obowiązki człowieka Chrześcianina y Obywatela […], Wilno: Drukarnia XX Bazylianów, 1808.
 • Legowicz, Józef, Powinnosci gospodarzow wieyskich w krotkosci zebrane…, Wilno: W Drukarni przy Akademii, 1797 [žiūrėta 2017 m. sausio 10 d.].
 • Legowicz, Józef, Stan małzenski czyli prawidła szczęsliwego między małzonkami…, Wilno: W Drukarni Królewskiey przy Akademij, 1787 [žiūrėta 2017 m. sausio 10 d.].
 • Lukšienė, Meilė, Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmojoje pusėje, Kaunas: Šviesa, 1970.
 • Mačiulytė, Kristina, „Pamokslas XVIII a. antrosios pusės LDK visuomenėje“ | Senoji Lietuvos literatūra, 2004, kn. 18, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, p. 213–223.
 • Petrauskienė, Irena, Vilniaus akademijos spaustuvė 15751773, Vilnius: Mokslas, 1976.
 • Plečkaitis, Romanas, Feodalizmo laikotarpio filosofija Lietuvoje, Vilnius: Mintis, 1975.
 • Raila, Eligijus, „Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis ir katalikiška apšvieta: edukacijos ir pastoracijos simbiozė“ | Vytautas Berenis (sud.), Kultūros istorijos tyrinėjimai, t. 3, Vilnius: Gervelė, 1997, p. 92–146.
 • Rok, Bogdan Jerzy, „Józef Legowicz – oświeceniowy kaznodzieja litewski: próba szerzenia idei oświeceniowych wśród ludu“ | Jerzy Grobis (ed.), Oświeceni wobec rozbiorów Polski, Łódź: Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 1998, s. 245–262.
 • Rok, Bogdan Jerzy, „Józef Legowicz (zm. 1812), oświeceniowy kaznodzieja litewski, i jego poradnik dobrego życia“, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1996, t. 115, sąs. 1, Wrocław: Drukarnia Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 51–65.
 • Rokas, Bogdanas, „Juzefas Legovičius – švietimo laikotarpio pamokslininkas Lietuvoje“, iš lenkų k. vertė Marija Ivanovič“, Tarp knygų, 2010, nr. 5, p. 23–30.
 • Rostworowski, Emanuel, „Legowicz Józef” | Polski Słownik Biograficzny, t. XVII: Legendorf Fabian – Lubomirski Aleksander, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972.
 • Skwarczyńska, Stefania, „O pojęciu literatury stosowanej” | Pamiętnik Literacki, 1931, t. XXVIII/1, Lwów: Instytut Badań Literackich, Ossolineum, s. 1–24.
 • Ślusarska, Magdalena, „Ku odnowie życia religijno-moralnego wiernych i poprawie ich obyczajów. Duchowieństwo diecezji Wileńskiej w okresie pontyfikatu biskupa Ignacego Massalskiego (1762–1794) a oświeceniowa reforma katolicka” | Senoji Lietuvos literatūra, 2012, kn. 33, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, p. 171–211.
 • Svirskas, Morkus; Irena Balčienė (sud.), Akademijos laurai = Laureae Academicae, įvadą parašė Romanas Plečkaitis, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1997.
 • Tereškinas, Artūras, „Stiliaus ir žanro problemos M. Alšausko ir K. Lukausko pamoksluose“ | Senoji Lietuvos literatūra, kn. 1: Senosios literatūros žanrai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1992, p. 104–164.
 

Juozapas Legavičius (Józef Legowicz, 1743–1812): His Life and Legacy

 • Bibliographic Description: Veronika Girininkaitė, „Juozapas Legavičius (1743–1812). Gyvenimas ir raštai“, @eitis (lt), 2018, t. 1 111, ISSN 2424-421X.
 • Previous Edition: Veronika Girininkaitė, „Juozapas Legavičius (1743–1812). Gyvenimas ir raštai“, Senoji Lietuvos literatūra, 2017, kn. 43, p. 191–213, ISSN 1822-3656.
 • Institutional Affiliation: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

Summary. This paper outlines the biography of priest Juozapas Antanas Legavičius (Józef Antoni Legowicz, 1744–1812) and introduces his creative legacy. A graduate of Vilnius Jesuit Academy and doctor of theology, he wrote more than ten didactic books that were published in Vilnius from 1776 to 1808. The research is based on the manuscripts found in the Vilnius University Library and on several papers by Polish scholars. The fate and the content of the extant books of this author are briefly reviewed. Some valuable biographical facts were revealed in the process of research, and data on Legavičius’s remaining books was gathered. Two books previously thought to be anonymous – Kapłan sluga Boży i pasterz dusz (1793) and Pienia swięte (1801) – were attributed to him. Mention is also made of Juozapas Legavičius’ active role in rebuilding the church in Karkažiškė and in establishing and maintaining the parochial school.

Keywords: Juozapas Legavičius, Józef Legowicz; Vilnius Jesuit Academy; the Enlightenment; preaching; education.

 
Grįžti