• Bibliografinis aprašas: Antanas Andrijauskas, Kultūros, filosofijos ir meno profiliai: Rytai–Vakarai–Lietuva, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, ISBN 9986–638–41–0.
  • Recenzentai: Bronislovas Kuzmickas, Vytautas Rubavičius.
  • Institucinė prieskyra: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

Santrauka. Pagrindinė knygos idėja – Rytų ir Vakarų tautų kultūros, filosofijos, meno tradicijų sąveika; tema, kuri patraukė nuo pirmųjų mokslo darbų. Knygos tekstai yra rašyti įvairiu laiku ir įvairiomis aplinkybėmis. Juos sieja keli pamatiniai autorių nuolatos dominę potemiai, kurie tarsi styguoja jos koncepciją ir pagrindinį gvildenamų problemų lauką. Komparatyvistinis požiūris į gvildenamas problemas nulėmė trinarę darbo struktūrą ir tris sąlyginai savarankiškas tyrinėjimo linijas: Rytų, Vakarų ir lietuviškąją. Kita vertus, daugiausia dėmesio autorius skyrė kultūrologijos, filosofijos ir menotyros problemoms. Vadinasi, tekstus sieja komparatyvistinė metodologija, dėmesys Tolimųjų Rytų kultūroms ir orientalistiniai motyvai, taip pat kultūrologinių, filosofinių bei menotyrinių problemų lauko išskyrimas. Tokia iš trijų etapų ir trijų pagrindinių morfologinės analizės pjūvių susidedanti tyrinėjimo strategija ne tik lėmė medžiagos atrinkimo būdą, bet ir padėjo nuosekliau atskleisti Tolimųjų Rytų kultūros mąstymo ir meno tradicijų savitumą, Vakarų savimonės sklaidos ypatumus ir parodyti, kaip per Oriento reiškinių bei temų refleksiją skleidėsi vakarietiškojo ir lietuviškojo kultūrinio tapatumo suvokimas. Knygoje nuodugniai aptariamas konkrečių Rytų tautų kultūros formų skverbimasis į Vakarų ir lietuvių kultūrą, siekiama atsekti pavienes, žvelgiant autoriaus akimis, būdingiausias orientalizmo apraiškas įvairiose Vakarų ir lietuvių kultūros srityse. Knyga skirta visiems, kuriuos domina filosofiniai, religiniai ir meniniai Rytų ir Vakarų kultūrų sąveikos aspektai.

Pagrindiniai žodžiai: Rytai–Vakarai, Rytai, Vakarai, kultūrų sąveika, komparatyvistinė metodologija, kultūrologija, filosofija, estetika, meno filosofija, kinų kultūros tradicija, konfucianizmas, daoizmas, čan, dzen, šintoizmas, Konfucijus, Laozi, Zhuangzi, neklasikinė filosofija, Martin Heidegger, José Ortega y Gasset, mentaliteto tyrinėjimai, postmodernizmas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Stasys Šalkauskis, Jurgis Baltrušaitis Jaunesnysis, Liudas Truikys, Vytautas Kavolis, Jurgis Mačiūnas, Algimantas Švėgžda, Žibuntas Mikšys, Arvydas Šliogeris, Romas Orantas, Paulius Normantas, Jurga Ivanauskaitė, Audrius Beinorius.

 
UDK 008
An39

Antanas Andrijauskas

Kultūros, filosofijos ir meno profiliai: Rytai–Vakarai–Lietuva


Bibliotheca Orientalia et comparativa

Redakcinė kolegija
prof. Antanas Andrijauskas (pirmininkas), dr. Vacys Bagdonavičius, dr. Audrius Beinorius, dr. Ieva Diemantaitė, prof. Michel Hulin (Prancūzija), dr. Valdas Jaskūnas, prof. Bronius Kuzmickas, prof. Vladimir Maliavin (Rusija), dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, prof. Hidemichi Tanaka (Japonija), dr. Algis Uždavinys

Recenzavo
prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas
dr. Vytautas Rubavičius

Leidinys rekomenduotas spaudai
Kultūros, filosofijos ir meno instituto tarybos

ISBN 9986–638–41–0

© Antanas Andrijauskas, 2004
© Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004
 

Priedai:

  • Monografija.pdf
    6,7 MB · Skaitymai: 1.259

Profiles of Culture, Philosophy, and Art: East–West–Lithuania

  • Bibliographic Description: Antanas Andrijauskas, Kultūros, filosofijos ir meno profiliai: Rytai–Vakarai–Lietuva, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, ISBN 9986–638–41–0.
  • Peer Reviewers: Bronislovas Kuzmickas, Vytautas Rubavičius.
  • Institutional Affiliation: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

Summary. The main idea of the book is the problems of interaction between Western and Eastern cultures, philosophies and art traditions, which was a continuous concern for the author. The texts included in the book were written at different times and in different surroundings. Texts are linked via basic sub-themes, which are important to the author; which adjust the concept of the book and its problematic area. A comparative approach to the problems being examined determines a trinomial structure of the work and three partly independent ways of investigation: Eastern Asian, Western and Lithuanian. On the other hand, the author pays most of his attention to the problems of culturology, philosophy, aesthetics and art theory. The texts are related by comparative research methodology, Oriental motives, and search of new ideals and landmarks of the culture during a specific time. Such research strategy which consists of three stages and three basic sections of morphological analysis not only determines the way how the data is sorted out, but it also helps to thoroughly reveal the unfolding understanding of Western and Lithuanian cultural identities through the reflection of Oriental phenomena and topics.

Keywords: Interaction Eastern and Western culture, comparative methodology, culturology, philosophy, aesthetics, philosophy of art, art theory, Chinese cultural tradition, Confucianism, Taoism, Chan, Zen, Shinto, Confucius, Laozi, Zhuangzi, non-classical philosophy, Martin Heidegger, José Ortega y Gasset, theory of mentality, postmodernism, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Stasys Šalkauskis, Jurgis Baltrušaitis Jaunesnysis, Liudas Truikys, Vytautas Kavolis, Jurgis Mačiūnas, Algimantas Švėgžda, Žibuntas Mikšys, Arvydas Šliogeris, Romas Orantas, Paulius Normantas, Jurga Ivanauskaitė, Audrius Beinorius.

 
Grįžti